Taryhy sapaga bagyşlanan maslahat geçirildi

13.09.2023 10
Taryhy sapaga bagyşlanan maslahat geçirildi

Welaýat häkimliginde «Gahryman Arkadagymyzyň Döwletlilik taglymaty we Arkadagly Serdarymyzyň ýoly bilen ynamly öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!» atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň, edara-kärhanalaryň wekilleri, bilim işgärleri we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Täze okuw ýylynyň ilkinji gününde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda täze bilim ojaklarynyň açylyp, ulanylmaga berilmegi, düýbüniň tutulmagy we hut şol gün Gahryman Arkadagymyzyň geçiren umumy sapagyndan gelip çykýan wezipeler dabaraly maslahatda edilen çykyşlaryň özenini düzdi.

Maslahatda ilkinji bolup çykyş eden Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Ata Serdarow Milli Liderimiziň Arkadag şäherinde geçen umumy sapagynyň ähmiýetine ýene bir ýola ünsi çekdi. Aýdylyşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň bu sapagyň dowamynda ýaşlara beren öwüt-nesihatlary tutuş okuw ýylynyň dowamynda olar üçin täze üstünlikleriň gözbaşy bolar.

Maslahatyň dowamynda welaýat häkimliginiň wekilleri, ýaşulular, kümüş saçly eneler, milli parlamentimiziň deputatlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, bilim işgärleri we talyplar hem çykyş etdiler. Olar taryhy sapakda beren gymmatly öwüt-nesihatlary üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdiler.

Çykyşlar bilen birlikde bu ýerde welaýatymyzyň görnükli sungat ussatlarynyň ýerine ýetirmeginde joşgunly aýdym-sazlar ýaňlanyp, teatrlaşdyrylan çykyşlar görkezildi. Dabaraly maslahata gatnaşyjylaryň ählisi döwletli döwranymyz, bagtyýar ýaşaýşymyz üçin Milli Liderimize we Arkadagly Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.