“Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç

21.09.2023 47
“Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Kerki etrabynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän döwlet medeni-taryhy ýadygärliklerimiziň, taryhy tapyndylaryň ähmiýetini wagyz etmek maksady bilen “Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç gurnaldy. Gezelenjiň dowamynda muzeý işgärleri Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän döwlet medeni-taryhy ýadygärlikler, muzeýde saklanýan taryhy ýadygärlikler, taryhy tapyndylar barada gyzykly gürrüňleri berdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.