“Türkmen alabaýlary-milletimiziň buýsanjy“ atly sergi çäresi geçirildi.

18.10.2023 100
“Türkmen alabaýlary-milletimiziň buýsanjy“ atly sergi çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap merkezi kitaphanasy bilen bilelikde etrap 31-nji orta mekdebiniň binýadynda etrabyň çagalar we sungat mekdebiniň okuwçylarynyň gatnaşmagynda

                                   

Ahalteke bedewleri, türkmen halylary we beýleki gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, wepaly, edermen türkmen alabaýy hem dünýäde uly meşhurluga eýe boldygyny ýaşlara düşündirmek, Türkmen alabaýaýynyň gününi guramaçylykly geçirmek maksady bilen “Türkmen alabaýlary-milletimiziň buýsanjy“ atly sergi çäresi geçirildi. Sergi çäresinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň bölüminiň müdiri G.Amansähedowa, Halaç etrap merkezi kitaphanasynyň müdiri L.Annamyradowa, Halaç etrap çagalar we sungat mekdebiniň bagşyçylyk toparynyň mugallymy M.Joraýew, “Nakgaş” toparynyň mugallymy Ş.Çaryýew, A.Durdyýew çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.