Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleri Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ynsanperwer syýasatynyň şuglasy

18.10.2023 33
Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleri Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ynsanperwer syýasatynyň şuglasy

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Döwlet Serhet gullugynyň 2107 harby bölüminde Döwlet Baştutanymyz Arkadagly Gahryman Serdarymyza Türkmenistanyň “Arkadag” medalynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagy mynasybetli “Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleri Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ynsanperwer syýasatynyň şuglasy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde Kerki etrabynyň merkezi kitaphanasynyň baş kitaphanaçysy G.Hydyrowa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa, Türkmenistanyň Döwlet Serhet gullugynyň 2107 harby bölüminiň terbiýeçilik işleri boýunça uly hünärmeni kapitan Ö.Bazarow çykyş etdiler. Çykyşlarda Arkadagly Gahryman Serdarymyza Türkmenistanyň “Arkadag” medalynyň gowşurylmagy tutuş türkmen halkymyzy uly şatlyga, çuňňur buýsanja besländigi, täze taryhy eýýamda türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleriniň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ynsanperwer syýasatynda aýdyň beýanyny tapýandygy, Döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň “Arkadag” medalynyň gowşurylmagy hem bu hakykatyň ykrar edilmesidigi barada buýsanç bilen bellenildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.