Türkmen lukmanlary pemberton usulynda ilkinji ortopediki operasiýasyny ýerine ýetirdiler

25.07.2023 66
Türkmen lukmanlary pemberton usulynda ilkinji ortopediki operasiýasyny ýerine ýetirdiler

Türkmen lukmanlary pemberton usulynda ilkinji ortopediki operasiýany ýerine ýetirdiler. Bu operasiýa Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde Lebap welaýatynda 5 ýaşly çagada geçirildi.

Geçen ýylyň maý aýynda Germaniýanyň “Dritter Orden” klinikasynyň lukmany, professor Winsent Frimberger tazobedron düwni kesellerini pemberton usulynda bejermegiň usullary boýunça türkmen lukmanlary bilen tejribelerini paýlaşypdy.

Bejergi alan ýaş hassa Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalar hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň howandarlygynda saglygyny bejerdýär. Gazna saglyk merkezine degişli operasiýa işlerini geçirmek üçin lukmançylyk enjamlaryny hem berdi.

Ýakynda Halkara kardiologiýa merkezinde ýürek ýetmezçiligi, neýrohirurgiýa, ortopediýa operasiýalarynyň 10-sy ýerine ýetirildi. Gazna döredilen gününden bäri hemaýata mätäç çagalara 140-dan gowrak operasiýanyň geçirilmegine, 50 töweregi çaganyň hem lukmançylyk barlaglaryndan geçmegine ýardam etdi. 

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.