“Türkmenistan taryhy-medeni ýadygärlikler baý mekan” atly gezelenç gurnaldy

16.09.2023 68
“Türkmenistan taryhy-medeni ýadygärlikler baý mekan” atly gezelenç gurnaldy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän döwlet medeni-taryhy ýadygärliklerimiziň taryhy taýdan ähmiýetini düşündirmek, ony wagyz etmek maksady bilen Kerki etrabynyň Alamberdar taryhy ýadygärliginde “Türkmenistan taryhy-medeni ýadygärlikler baý mekan” atly gezelenç gurnaldy. Gezelenje Kerki etrabynyň 29-njy orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylary, mugallymlary, Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň işgärleri gatnaşdylar. Gezelenjiň dowamynda Alamberdar taryhy ýadygärligi we Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän birnäçe beýleki ýadygärlikler, olaryň taryhy ähmiýeti barada gyzykly gürrüňler edildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.