Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy-medeni gymmatlyklaryň goraglylygy ugrunda

21.03.2024 131
Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy-medeni gymmatlyklaryň goraglylygy ugrunda

     


 Ýurdumyzda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň hem-de Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen gymmatlyklaryny gorap saklamak maksady bilen «Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy-medeni gymmatlyklaryň goraglylygy ugrunda» wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz-nesihat çäresinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni G.Wellekow, Halaç etrap prokuraturasynyň kömekçisi Ş. Töräýewa, Halaç etrabynyň 30-njy orta mekdebiniň müdiriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary H.Hydyrow, Halaç etrap polisiýa bölüminiň Kämillik ýaşyna ýetmedikler işleri boýunça bölümçesiniň gözegçisi Ö.Hojyýew dagylar ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen gymmatlyklaryny dogrusynda giňişleýin söhbet etdiler. Wagyz nesihat çäräniň dowamynda ‹‹Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy›› ýyly diýlip atlandyrylmagy hem-de bu şanly ýylda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny halkara derejesinde toýlamak, ‹‹Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy ›› senesi ÝUNESKO-nyň şanly seneleriniň hataryna girizilmegi mynasybetli sergi gurnaldy. Sergide Halaç etrap merkezi kitaphanasynyň kitaphanaçysy L.Annamyradowa, Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň mugallymy, ilkinji ýaşlar guramasynyň başlygy A.Şirowa dagylar çykyş etdiler.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri:     Gözel AmansähedowaLebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.