“Türkmenistanyň Halk Maslahaty: beýik başlangyçlara badalga”

26.09.2023 113
“Türkmenistanyň Halk Maslahaty: beýik başlangyçlara badalga”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň Astanababa şäherçe geňeşinde zähmet çekýän işgärleriň we raýatlaryň gatnaşmagynda 24-nji sentýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň kabul eden halkymyzyň agzybirligini, jebisligini has-da berkitmäge, döwletimiziň barha kuwwatlanmagyna we gülläp ösmegine gönükdirilen çözgütlerini giň halk köpçüligine wagyz etmek maksady bilen “Türkmenistanyň Halk Maslahaty: beýik başlangyçlara badalga” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde döwletimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka öwrülen umumymilli forumda kabul edilen ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen çözgütler barada Kerki etrabynyň Astanababa şäherçe geňeşiniň hünärmeni K.Omarow, Astanababa şäherçesiniň ýaşaýjysy M.Meredowa we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.