Türkmenistanyň Halk maslahaty:demokratik döwlet guramagyň milli nusgasy

11.08.2023 35
Türkmenistanyň Halk maslahaty:demokratik döwlet guramagyň milli nusgasy

     Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komiteti ,Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat geňeşiniň we Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň gurnamagynda ,, Türkmenistanyň Halk maslahaty:demokratik döwlet guramagyň milli nusgasy” atly maslahaty geçirildi.

     Maslahatda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda iýul aýynyň 18-de geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde öňe süren we kabul eden kararlaryny halk köpçüligine ýetirmek bilen birnäçe çykyşlara orun berildi. Taryhy mejlisda Gahryman Arkadagymyzyň beren tabşyryklarynyň esasyny düzýän Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramyna hem-de Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleler maslahatyň düýp mazmunyny düzdi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.