Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebinde geçirilen çäre barada

08.12.2023 223
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebinde geçirilen çäre barada

Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine öwrüldi. Türkmen türgenleri bütin dünýä sport hereketine işjeň gatnaşýarlar. Olaryň dürli derejede guralýan ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri, medallary hormatly Prezidentimiziň sporty hem-de onuň düzümlerini ösdürmäge berýän ünsüniň we zehinlileri ýüze çykarmak, türgenleriň ussatlygyny ýokarlandyrmak döredilýän şertleriň aýdyň netijesidir. 2023-nji ýylyň 01-nji dekabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, ýaşlaryň sporta bolan höwesini has-da artdyrmak, ýaşlary köpçülikleýin sporta çekmek we olaryň berk bedenli bolmagyny gazanmak maksady bilen Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebinde ýaş türgenleriň ýerine ýetirmeginde “Sport – sagdynlygyň binýady” atly şygar bilen sportuň görkezme çykyşlary geçirildi. Ýurdumyzda ýaş nesliň sportuň dürli görnüşleri bilen köpçülikleýin meşgullanmagy döwletimiz tarapyndan sport ulgamyny has hem kämilleşdirmäge gönükdirilen işleriň subutnamasy bolup durýar.