Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň sport we bedenterbiýe bölüminde geçirilen çäre

29.11.2023 205
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň sport we bedenterbiýe bölüminde geçirilen çäre

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda adam saglygyna iň gymmatly hazyna hökmünde garalýar. “Sagdyn bedende – sagdyn ruh” pähimden ugur alýan halkymyz hormatly Prezidentimiziň aladasy bilen bedenterbiýäniň we sportuň ynsan durmuşyndaky ornuna uly ähmiýet berýär.  Ýurdumyzda olaryň ýaýbaňlandyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Türkmen halky gadym döwürlerde-de beden we ruhy saglygyň esaslaryna ygrarly bolupdyr. Dürli hereketli oýunlar, milli göreş we ýetginjek söweşijileriň harby taýýarlyklary hem saglygyňy berkitmäge esas bolupdyr. Şu günki günlerde ýaş nesilleriň sport bilen yzygiderli meşgullanmaklary üçin zerur bolan şertleriň ählisi döredilendir. 2023-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 2-nji sport mekdebinde mekdebiň ýaş türgenleriniň arasynda sportuň “Stoluň üstünde oýnalýan tennis” görnüşi boýunça sport bäsleşigi geçirildi. Bäsleşikde Jumageldi Maksadow I-orna, Annageldi Maksadow II-orna, Myrat Baýramow III-orna mynasyp boldular. Bäsleşikde ýeňiji bolanlara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi tarapyndan hormat hatlary gowşuryldy.


Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.