Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap çagalar sungat mekdebinde bäsleşik geçirildi

29.11.2023 340
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap çagalar sungat mekdebinde bäsleşik geçirildi

2023-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň Nakgaş bölüminiň okuwçylarynyň arasynda 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýaşlaryň Magtymguly Pyragynyň döredijiligini has içgin öwrenmegini gazanmak maksady bilen “Ýüreklerde baky ýaşar dünýä belli Pyragy” atly bäsleşik geçirildi. Nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanyp geçirilen bäsleşikde Kümüş Rahymowa I-orna, Jahan Narmyradowa II-orna, Öwez Sylapberdiýew III-orna mynasyp boldular. Bäsleşikde ýeňiji bolanlara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi tarapyndan hormat hatlary gowşuryldy.