"Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga"

26.09.2023 143
"Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga"

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap medeniýet merkezinde "Türkmensitanyň Halk Maslahaty–bedew batly ösüşlere badalga" atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni Enejan Ýoldaşowa, sanly ulgam boýunça hünärmeni O.Aşirowa, Kerki etrap medeniýet merkeziniň direktory Ogulkeýik Penjiýewa, Kerki etrap häkimliginiň hünär-tehniki okuw mekdebiniň talyby Enejan Babakulowa çykyş etdiler. Söhbetdeşligiň dowamynda çykyş edenler 24-nji sentýabrda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde serdilen mesleler, kabul edilen çözgütler şeýle-de, häzirki berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlary hakyky watançylyk, ynsanperwerlik, ýokary ahlaklylyk, Watana we şöhratly taryhymyza, halkymyzyň medeniýetine, däp-dessurlaryna, maşgala gymmatlyklaryna hormat goýmak ruhunda terbiýelemek, ylym-bilime höwesini artdyrmak hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçirýän ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň esasy ugry bolup durýandygy barada buýsanç bilen bellediler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.