Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

11.09.2023 96
Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 4-nji orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda bilim maksatly binalaryň açylyp ulanylmaga berilmegi, täze okuw ýylynyň başlanmagy, 1-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlar bilen umymy okuw sapagyny geçirmegi mynasybetli “Gahryman Arkadagymyzyň taglymaty we Arkadagly Serdarymyzyň ýoly bilen ynamly öňe, öňe, diňe öňe jan Watanym Türkmenistan” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde Kerki etrabynyň merkezi kitaphanasynyň baş kitaphanaçysy G.Hydyrowa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa, Kerki etrabynyň 4-nji orta mekdebiniň mugallymy A.Şaýkulowa çykyş etdiler. Çykyş edenler türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlaryna umumy okuw sapagyny geçip, ýaşlara watançylyk, edermenlik baradaky parasatly öwüt-nesihatlaryny berendigi üçin çäksiz alkyşlary bildirdiler. Çünki, Gahryman Arkadagymyzyň her bir çykyşynda berýän öwüt-ündewleri ýaşlaryň durmuş ýolunyň çyragydyr.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.