«Watany goramak — parahatçylygy goramak»

07.08.2023 29
«Watany goramak — parahatçylygy goramak»

     Şu gün welaýat kitaphanasynda «Watany goramak — parahatçylygy goramak» diýen at bilen söhbetdeşlik guraldy. Ýaş nesli mertlik, edermenlik, Watana, il-güne wepadarlyk ruhunda terbiýelemek maksady bilen guralan çärä il sylagly ýaşulular, kitaphanaçylar, harby bölümiň serkerdeleri we esgerleri gatnaşdylar. Onda çykyş edenler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda gazanylýan ösüşler, Watan mukaddeslikleri, harby borja wepalylyk dogrusynda buýsançly söhbet etdiler. Türkmenistan döwletimiziň ähli ugurlardaky ösüşlerine mynasyp goşant goşmak, ata Watanymyzy goramak her bir ýaş ynsanyň mukaddes borjudyr diýlip, çykyşlarda nygtaldy. Bu ýerde «Mertler Watany beýgeldýär» diýen şygar bilen kitap sergisi guraldy. Onda Gahryman Arkadagymyzyň ýiti zehininden, pähim-paýhasyndan dörän kitaplar ýerleşdirildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.