Ýangyn söndürijiler öňdäki orunlarda

23.10.2023 299
Ýangyn söndürijiler öňdäki orunlarda

Welaýat Polisiýa müdirliginiň Ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy tarapyndan geçirilen ýangyn-amaly sport ýaryşyna gatnaşdylar. Ýaryş Mary welaýatynyň Şatlyk şäherinde geçirildi. Paýtagtymyzdan we ýurdumyzyň ähli sebitlerinden ýangyn söndüriji toparlary özünde jemlän ýaryşda Lebap welaýatynyň wekilleri 400 metrlik päsgelçilikli aralygy geçmek boýunça birinji, söweşjeň ýaýbaňlandyrma boýunça ikinji orny eýelediler. Ýaryşyň ähli şertleriniň jemi boýunça-da gündogarly ýangyn söndürijiler hormat münberiniň ikinji basgançagyna çykdylar. Olara bu gazanan ýeňşi üçin gullugyň Hormat haty we gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.