“Ýaşlar – dünýäň geljegi” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

01.09.2023 52
“Ýaşlar – dünýäň geljegi” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi Halaç etrabynyň 30-njy orta mekdebiniň binýadynda etrabyň 30-njy orta mekdebiniň okuwçylarynyň, işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda Gahryman Arkadagymyzyň paýhas dürlerinden syzylyp çykan”Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly täze şygryny edebiýat bossanynda we köňüllerdäki aýaýyplylygyny wagyz-etmek maksady bilen “Ýaşlar – dünýäň geljegi” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi. Tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlikde ýaşlar Gahryman Arkadagymyzyň paýhas dürlerinden syzylyp çykan”Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly täze şygryny edebiýat bossanynda we köňüllerdäki aýaýyplylygyny, Magtymguly Pyragynyň adyny buýsanç bilen göterýän Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň işini has-da kämilleşdirmek we dünýä derejesinde ösdürmek babatda giň mümkinçilikler döredilýändigini buýsanç bilen çykyşynda bellediler. Söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň bölüminiň müdiri G.Amansähedowa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni G.Wellekow, Halaç etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň okuwçysy, işjeň agzasy B.Möwlýamowa, Halaç etrabynyň 13-nji orta mekdebiniň okuwçysy, işjeň agza O.Azadow çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.