Yhlas — üstünligiň çeşmesi

03.08.2023 48
Yhlas — üstünligiň çeşmesi

Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebi sporta höwesek ýaşlaryň 600-e golaýyny öz goýnunda jemleýär. Bu döwrebap desgada olara sportuň tennis, kikboksing, badminton, gylyçlaşmak, stoluň üstünde oýnalýan tennis, boks, dzýudo, erkin göreş görnüşleri boýunça tälim berilýär. Jemi 48 toparda işine ezber tälimçi-mugallymlaryň 18-si ýaşlar bilen türgenleşik sapaklaryny geçýär. Geçirilýän dürli derejeli sport ýaryşlarynda mekdebiň türgenleriniň ýylyň-ýylyna ýokary görkezijilere eýe bolmaklary-da bu ýerde asylly zähmetiň gaýnap-joşýandygyny görkezýär.

Mekdepde türgenleriň 100-e golaýy 9 toparda tennis boýunça tälim alýar. Halypalaryň tälimini alýan tennisçi ýaşlarymyz hem welaýatymyzyň sport abraýyna goşant goşmak ugrunda göreşýärler. Olar ýylyň başyndan bäri welaýat ýaryşlarynda baýrakly orunlaryň 44-sini eýelediler. Sportuň bu ugry boýunça geljegine uly bil baglanylýan türgenleriň hatarynda Sabrina Rahmanowa bar. Ol geçen ýyldan bäri tennis boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynda çykyş edýär.

Üstümizdäki ýylyň mart aýynda stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň hem hut şu mekdepde geçirilendigini ýatlamak ýakymly. Şol ýaryşda mekdebiň ýaş tennisçileri baýrakly orunlaryň 8-sini eýelediler. Mekdepde oglan-gyzlaryň jemi 60-a golaýyna 5 toparda sportuň bu görnüşi boýunça tälim berilýär. Olar şanly ýylymyzda dürli derejeli welaýat ýaryşlarynda baýrakly orunlaryň 45-sini, döwlet derejesindäki ýaryşlarda 11-sini eýelediler.

Olimpiýa oýunlarynyň sanawyna girýän gylyçlaşmak sporty boýunça welaýatymyzda diňe şu mekdepde tälim berilýär. Hersinde ýaşlaryň 10-sy bolan toparlaryň ikisinde Nargiza Raýmowa okuw-türgenleşik sapaklaryny alyp barýar. Toparlarda I derejeli türgenleriň 5-si bar. Ýaş türgen Daniýar Raýmow şu ýyl Aşgabat şäherinde ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda geçirilen Türkmenistanyň birinjiliginde gylyçlaşmak sportunyň rapira görnüşi boýunça birinji, şpaga görnüşi boýunça bolsa ikinji orunlary eýeledi. Ýaş türgen Bolgariýada ýaşlaryň arasynda geçirilen Dünýä çempionatynda hem ilkinji 8-lige girmegi başardy.

Welaýatymyzyň ýaşlarynyň uly höwes bilen gatnaýan oýunlarynyň biri-de badmintondyr. Badminton boýunça mekdepde toparlaryň üçüsinde türgenleriň 40-a golaýy tälim alýar. Olar ýylyň başyndan bäri döwlet derejesindäki ýaryşlarda baýrakly orunlaryň 4-sine, welaýat ýaryşlarynda 19-syna mynasyp boldular. Şeýle-de mekdepde dzýudo boýunça 74, boks boýunça 36, erkin göreş boýunça 26 türgene tälim berilýär. Mekdebiň türgenleriniň 6-sy Türkmenistanyň milli ýygyndysynda çykyş edýär, ýene-de 6-sy sport ussatlygyna dalaşgär. Olaryň 34-si bolsa birinji derejeli türgendir.

Mekdebiň ussat tälimçileri we yhlasly türgenleri döwrebap mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny arzuw edýärler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.