Ynsan saglygy — ýurdumyzyň baýlygy

02.10.2023 39
Ynsan saglygy — ýurdumyzyň baýlygy

Hojambaz etrap bilim bölümi bilen bilelikde «Türkmenistan — sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly usuly-amaly maslahatyny geçirildi. Etrabyň 10-njy çagalar bagynda geçirilen çärä çagalar baglarynyň terbiýeçileri we saglygy goraýyş işgärleri gatnaşdylar. Çagalar bagynyň körpeleriniň sagdyn durmuş ýörelgeleri bilen baglanyşykly üç dilde ýerine ýetiren sahnalary, aýdym-sazly çykyşlary, okan goşgulary maslahata gatnaşanlarda ýakymly täsirleri galdyrdy. Terbiýeçileriň interaktiw tagtada guran oýunlaryna çagalar işjeň gatnaşdylar. Olar ynsan saglygy, arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmek, keselleriň öňüni almak bilen baglanyşykly sowallara jogap bermekde öz ukyp-başarnyklaryny ýüze çykardylar. Körpeleriň ýerine ýetirmeginde Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby esasynda guralan oýunlarda saglygy gorap saklamak bilen baglanyşykly milli ýörelgelerimiz, däp-dessurlarymyz beýan edildi. Maslahatyň dowamynda göreldeli terbiýeçilere we körpelere çäräniň guramaçylary tarapyndan ýadygärlik sowgatlary we Hormat hatlary gowşuryldy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.