Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy

13.09.2023 118
Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň  rahatlygy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda adamlaryň Asuda, abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen giň möçberli işler ýaýbaňlandyrylýar. Her ýylyň sentýabr aýynda geçirilen "Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy" atly biraýlygyň çäklerinde hem ýurdumyzyň görkana ýollarynda hereket howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça wagyz-nesihat çäreleri, duşuşyklar we maslahatlar geçirilýär.