“Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

21.09.2023 29
“Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 5-nji we ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdeplerinde ýokary synp okuwçylaryň we mugallymlaryň gatnaşmagynda her ýylyň sentýabr aýynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy–ömrümiziň rahatlygy” atly şygar astynda geçirilýän biraýlyga bagyşlanyp “Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Kerki etrap wekili Ý.Ýoldaşowa, Kerki etrabynyň tälim alyjy kömekçisi Ş.Ataýew, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa çykyş etdiler. Çykyşlarda sagdyn durmuş ýörelgeleri, “Ýol-hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň ähmiýeti, ýol-hereketiniň düzgünlerini berjaý etmek wagyz edildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.