Yssy howada saglygynyzy goraň!

14.07.2023 36
Yssy howada saglygynyzy goraň!

Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk yagdaýymyza has ünsli bolmagy talap edýär. Şonuň üçin hem lukmanlar jöwzaly tomusda şu aşakdaky kadalary hökman berjaý etmegi maslahat berýärler:

1. Yssy howada ýeňil, rahat,arassa nah matadan tikilen açyk reňkli egin-eşikleri geýmeli.

2.Günden goranmak üçin kellänize eňiljek başgap geýiň,ýaglyk atynyň ya-da saýawan göteriň!

3.Zerurlyk bolmasa,Gün şöhlesiniň ýitileşýän wagtynda, ýagny 11:00-den 17:00-a çenli-aralykda daşary çykmaly däl.

4.Günden goraýjy äýnekleri dakynmak peýdaly.

5.Tomsuň yssysynda açyk meýdanlara gezelenje çykmak maslahat berilmeýär.

6. Howada aşa gyzanda süňňünden köp mukdarda suwuklygyň üsti bilen deriň bölünip çykmagy diňe bir bedeniň deňagramlylygy bozman, eýsem, ganyň goýulaşmagyna hem getirýär. Şonuň üçinem yssy howada günüň dowamynda ýeterlik mukdarda suw içmeli.

7.Gazlandyrylan içgilerden, agyr ýagly naharlary iýmekden saklanyň!

8.Tomsuň jöwzaly yssygünlerinde, esasan-da, gartaşan adamlar we 2ýaşa çenli çagalar bilen daşary çykylanda seresap bolmaly.

9.Yssy howada gyzyp gelip sowuk suwa düşmek, sowadyjynyň öňünde durmak, aşa sowuk içgileri içmek maslahat berilmeýär.

10.Ir iýmişleri hökman sowadyjyda 2 sagat saklap, ýuwup gowy arassalap iýmeli.

11. Iş ýerlerinde we öýde otaglaryň howasynyň tämiz bolmagyny gazanmaly.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.