Ýylda 5 tonnadan gowrak öndürilýär

29.08.2023 50
Ýylda 5 tonnadan gowrak öndürilýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Göwher Jumaýewa Lebap welaýatynyň çäginde döwlet tarapyndan bölünip berlen 5 gektar ýer böleginde ýetişdirýän künji hasylyndan «Nurber» haryt nyşanly künji ýagyny öndürýär. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän bu kärhanada künji ýagynyň ýylda 5 tonnadan gowragy öndürilip, ýurduň söwda nokatlaryna ugradylýar. Ýygnalan hasyl gönüden-göni önümçilikde peýdalanylyp, munuň daşyndan ýerli telekeçilerden hem ýokary hilli künji hasyly alynýar. Künji ýagynyň düzümi ynsan saglygyny berkitmek üçin dürli maddalara baý bolup, ol, aýratyn-da, aşgazanda oňat özleşýär.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.