Zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlanyp barýar

23.08.2023 113
Zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlanyp barýar

Köýtendag etrabynyň çägindäki «Lebap» sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

Mälim bolşy ýaly, ýokary kuwwata eýe bolan zawodyň täze tapgyrynyň gurluşygy «Türkmenenjam» hojalyk jemgyýeti tarapyndan alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi kuwwatly kärhananyň gurluşygynyň buýrujysydyr.

Garlyk şäherçesiniň golaýynda ýerleşýän zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna 2020-nji ýylyň tomsunda badalga berlipdi.

Gurluşykçylar kuwwatly kärhanany bellenen möhletinde ulanmaga tabşyrmak üçin gijesini-gündiz edip zähmet çekýärler. Desgada işçi-hünärmenleriň 1350-si zähmet çekýär. Zawodyň ikinji tapgyryny sentýabr aýynyň üçünji ongünlüginde ulanmaga bermek meýilleşdirilýär.

Täze ulanylmaga berilýän desgada hem Germaniýanyň, Türkiýäniň we beýleki Ýewropa döwletleriniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň döwrebap enjamlar toplumlary oturdyldy. Şoňa görä hem işleriň agramly bölegi awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň kömegi bilen alnyp barlar. Zawodyň birinji tapgyrynda portland sementiniň S-400 we S-500 görnüşleri öndürilip, sarp edijilere ýetirilen bolsa, şu günlerde gurulýan täze tapgyrynda ozalky görnüşler bilen birlikde has ýokary hilli S-600 görnüşli sementiň hem önümçiligi ýola goýlar. Önümler dünýä ölçeglerine laýyk gelýändigi bilen has tapawutlanar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.