“Zenan-jemgyýetiň baş sütüni” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

23.08.2023 50
“Zenan-jemgyýetiň baş sütüni” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanyň "Türkmenistan" DTB Kerki etrap şahamçasynda bölüminde zähmet çekýän zenanlaryň gatnaşmagynda zenanlaryň hukuklary we borçlary, maşgala mukaddesligi, ahlak terbiýesi, gender deňligi barada wagyz etmek maksady bilen “Zenan-jemgyýetiň baş sütüni” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň sanly ulgam boýunça esasy hünärmeni O.Aşirowa, Türkmenistanyň "Türkmenistan" DTB Kerki etrap şahamçasynyň işgäri J.Myradowa çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.