Esasy habarlar

Berdimuhamedow «Boeing 777-200LR» uçarynda ilkinji ýolagçylar – ýaş çatynjalar bilen söhbetdeş boldy
Berdimuhamedow «Boeing 777-200LR» uçarynda ilkinji ýolagçylar – ýaş çatynjalar bilen söhbetdeş boldy

23-nji iýunda açylan Kerki Halkara howa menziliniň açylyş dabarasy tamamlanandan soň, hormatly Prezident Türkmenabat şäherine ugramak üçin täze «Boeing 777-200LR» uçarda Kerkiden Lebap welaýatynyň merkezine ugraýan ýaş çatynjalara ak pata berdi.Kerki...

26.06.2021 Dowamy


Kerki şäherinde Halkara howa menzili açyldy
Kerki şäherinde Halkara howa menzili açyldy

23-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidentiniuň gatnaşmagynda Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde täze Halkara howa meniziliniň açylyş dabarasy boldy. Amyderýanyň kenarynda ýerleşýän Kerki şäheri Lebap welaýatynyň we tutuş ýurdumyzyň senagat hem ulag dü...

26.06.2021 Dowamy


Lebap welaýatynyň ykdysady ösüşleri
Lebap welaýatynyň ykdysady ösüşleri

   Lebap welaýaty Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Günorta-Gündogarynda ýerleşmek bilen, onuň tutýan meýdany 93,73 müň inedördül kilometre deň bolup, ýurdumyzyň umumy tutýan meýdanynyň 19,1 göterimine deňdir. Welaýatyň bol suwly A...

06.05.2021 Dowamy


Welaýatymyzda gowaça ekişini guramaçylykly geçirmek üçin taýýarlyk işleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.
Welaýatymyzda gowaça ekişini guramaçylykly geçirmek üçin taýýarlyk işleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.

   Ekişde ulanyljak tehnikalaryň bökdençsiz işlemegini üpjün etmek boýunça Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynyň zähmet adamlary hem netijeli işleri durmuşa geçirýärler. Şu günlerde zawodda ekişde ulanyljak dürli kysymly tehnik...

05.05.2021 Dowamy


Türkmenistanda pandemiýa döwründe Awazada dynç almagyň tertibi kesgitlenildi
Türkmenistanda pandemiýa döwründe Awazada dynç almagyň tertibi kesgitlenildi

       3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda Keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça adatdan daşary toparyň başlygy N.Amannepesow häzirki...

04.05.2021 Dowamy


MILLI LIDERIMIZIŇ BAŞLANGYÇLARY ROWAÇLANÝAR
MILLI LIDERIMIZIŇ BAŞLANGYÇLARY ROWAÇLANÝAR

 1. Dünýäde — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly «Eger-de milletiň erkana we özerkli ýaşaýşyny bürgüt hem laçyn guşlaryň öz dünýäsinde erkana, parahat ýaýnaýşyna meňzetsek, olar şunda öz goşa ganatlaryna daýanýandyrlar. Şeýlelikde, çeper di...

11.02.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti ykdysadyýet we bank ulgamynyň öňünde möhüm tabşyryklary goýdy
Türkmenistanyň Prezidenti ykdysadyýet we bank ulgamynyň öňünde möhüm tabşyryklary goýdy

Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýet we bank ulgamynyň işine bagyşlanan iş maslahatynda toplumyň işini gowulandyrmak üçin, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileý ýylynda hemmeleriň has tijenip işlemelidigini nygtady. Häzirki döwürde...

11.02.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrylmagy boýunça taýýarlanan taslamalar b...

27.01.2021 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.