Esasy habarlar

Watansöýüjilik mekdebine tagzym
Watansöýüjilik mekdebine tagzym

Welaýat häkimliginde geçirilen «Arkadagyň watansöýüjilik mekdebi» atly wagyz-nesihat çäresi goşa hoş habara ― Gahryman Arkadagymyzyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly şygrynyň dünýä inmegine hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

29.08.2023 Dowamy


Bugdaýyň täze sortlary ekiler
Bugdaýyň täze sortlary ekiler

Welaýatymyzda ekerançylyk meýdanlarynda birnäçe ýyl bäri bugdaýyň «Ýuna», «Wasso», «Kalym», «Batko» ýaly sortlary ekilip gelinýär. Şonuň üçin indi olaryň ýerini çalyşmagyň wagty geldi. Hut şu maksat bilen-de, geçen ýyl Russiýa Federasiýasyndan Tür...

28.08.2023 Dowamy


«Ýaňlan, Diýarym! – 2023» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi
«Ýaňlan, Diýarym! – 2023» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda yglan edilen «Ýaňlan, Diýarym! – 2023» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi, ol her ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsle...

26.08.2023 Dowamy


Şowhunly çykyşlar!
Şowhunly çykyşlar!

Şu günler Russiýanyň döwlet sirkiniň, Wernadskiý şaýolundaky Moskwanyň uly döwlet sirkiniň hem-de Nikuliniň Swetnoý bulwardaky Moskwa sirkiniň artistleri Türkmenabat şäherinde myhmançylykda. Olaryň şowhunly çykyşlary awgust aýynyň 20―27-si aralygynda...

23.08.2023 Dowamy


4 milliard kub metre golaý gaz akdyryldy
4 milliard kub metre golaý gaz akdyryldy

     Welaýatymyzda tebigy gazyň öndürilişini artdyrmaga Malaý gaz käninde işe girizilen kuwwatly gaz gysyjy desganyň başarjaň işgärleri has saldamly goşant goşýarlar. Olar tarapyndan şu ýylyň geçen aýlarynda Malaý ― Bagtyýarlyk gaz geç...

21.08.2023 Dowamy


Be­re­ketli pel­ler­de yhlasly zäh­met gaý­nap joş­ýar
Be­re­ketli pel­ler­de yhlasly zäh­met gaý­nap joş­ýar

     Häzirki günlerde pagtaçylar üçin gyzgalaňly döwür dowam edýär. Olar hasyla hasyl goşmak ugrunda has yhlasly zähmet çekýärler, möhüm agrotehniki çäreleri utgaşykly alyp barýarlar. Şonuň netijesinde gowaçalar ytygsaman ösýärler we b...

29.07.2023 Dowamy


Gijeleri gündiz ýaly ak şäher
Gijeleri gündiz ýaly ak şäher

     Türkmenabadyň köçeleriniň ýol yşyklary täzelenilýär. Şu günlerde welaýat merkeziniň köçelerinde yşyklandyryşyň täze innowasion görnüşleri gurnalýar. Eýýäm Türkmenabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan, S.A. Nyýazow şaýollarynyň, Alty...

29.07.2023 Dowamy


Akyldar şahyryň hormatyna
Akyldar şahyryň hormatyna

     Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahatyň hem-de serginiň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar gurama...

29.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.