Esasy habarlar

Ýüpek gurçugyny idetmek işleri gyzgalaňly dowam edýär.
Ýüpek gurçugyny idetmek işleri gyzgalaňly dowam edýär.

Lebap welaýatynyň ýüpekçileri şu möwsümde ykdysadyýetimiz üçin gymmatly çig mal bolan piläniň 1010 tonnasyny öndürmekligi maksat edinýärler. Bu bolsa ýurdumyzda jemi öndürilýän 2100 tonna piläniň 48.1 göterimine deňdir. Welaýatyň Çärjew etrabynyň ýüp...

15.04.2024 Dowamy


Akyldar şahyryň döredijilik mirasy-türkmen ýaşlary üçin terbiýe mekdebi
Akyldar şahyryň döredijilik mirasy-türkmen ýaşlary üçin terbiýe mekdebi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrap bilim bölümi bilen bilelikde “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly mynasybetli etrabyň bilim ulgamynda zähmet çekýän ýaşlaryny...

12.04.2024 Dowamy


8-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.
8-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Maslahatyň barşynda welaýat häkimleri we T.Atahallyýew ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdiler. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatlarda gowaça ekişini bellenen agrotehniki möhletlerde geçirmek, ek...

09.04.2024 Dowamy


Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda Oraza baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekdi.
Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda Oraza baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda Oraza baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, türkmen halkynyň milli baýramy bolan Oraza baýramy 2024-nji ýylyň 10-njy aprelinde belleniler. Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeç...

09.04.2024 Dowamy


SAGLYK GÜNI-PARAHATÇYLYK GÜNI
SAGLYK GÜNI-PARAHATÇYLYK GÜNI

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda Bütindünýä saglyk güni parahatçylygyň we dostlugyň, sportuň hem-de adamzadyň sagdyn ýaşaýşynyň belent ýörelgelerini dabaralandyrýan, jemgyýetimiziň agzyb...

09.04.2024 Dowamy


Sanly ulgam–üstünlikleriň açary
Sanly ulgam–üstünlikleriň açary

         Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň...

30.03.2024 Dowamy


Berkarar döwletiň kämil ýaşlary
Berkarar döwletiň kämil ýaşlary

 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşiniň, Lebap welaýat Baş bilim müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar b...

28.03.2024 Dowamy


Gündogaryň parlak ýyldyzy
Gündogaryň parlak ýyldyzy

       Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynda uly üstünlikler, giň gerimli döwrebap özgertmeler yzygiderli amala aşyrylýar. Arkadagly Gahr...

21.03.2024 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.