Esasy habarlar

4 milliard kub metre golaý gaz akdyryldy
4 milliard kub metre golaý gaz akdyryldy

     Welaýatymyzda tebigy gazyň öndürilişini artdyrmaga Malaý gaz käninde işe girizilen kuwwatly gaz gysyjy desganyň başarjaň işgärleri has saldamly goşant goşýarlar. Olar tarapyndan şu ýylyň geçen aýlarynda Malaý ― Bagtyýarlyk gaz geç...

21.08.2023 Dowamy


Be­re­ketli pel­ler­de yhlasly zäh­met gaý­nap joş­ýar
Be­re­ketli pel­ler­de yhlasly zäh­met gaý­nap joş­ýar

     Häzirki günlerde pagtaçylar üçin gyzgalaňly döwür dowam edýär. Olar hasyla hasyl goşmak ugrunda has yhlasly zähmet çekýärler, möhüm agrotehniki çäreleri utgaşykly alyp barýarlar. Şonuň netijesinde gowaçalar ytygsaman ösýärler we b...

29.07.2023 Dowamy


Gijeleri gündiz ýaly ak şäher
Gijeleri gündiz ýaly ak şäher

     Türkmenabadyň köçeleriniň ýol yşyklary täzelenilýär. Şu günlerde welaýat merkeziniň köçelerinde yşyklandyryşyň täze innowasion görnüşleri gurnalýar. Eýýäm Türkmenabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan, S.A. Nyýazow şaýollarynyň, Alty...

29.07.2023 Dowamy


Akyldar şahyryň hormatyna
Akyldar şahyryň hormatyna

     Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahatyň hem-de serginiň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar gurama...

29.07.2023 Dowamy


Manyly ömrüň beýany
Manyly ömrüň beýany

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Welaýat häkimliginiň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarynda geçir...

15.07.2023 Dowamy


Güllerinde gözellik bar
Güllerinde gözellik bar

Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý mekanynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde yglan eden «Gülüň owadan» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Ö...

15.07.2023 Dowamy


«Ýaňlan, Diýarym! ― 2023» telebäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi
«Ýaňlan, Diýarym! ― 2023» telebäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi

Halaç etrabynyň medeniýet merkeziniň çeper höwesjeň aýdymçysy Saparmyrat Tekäýew bilen Saýat etrabynyň medeniýet merkeziniň çeper höwesjeň aýdymçysy Babajan Rozyýew «Ýaňlan, Diýarym! ― 2023» telebäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyrynyň ýeňijileri boldul...

15.07.2023 Dowamy


“Arkadag şäheri – geljegiň şäheri” atly kitabyň tanyşdyrylyş  dabarasy geçirildi
“Arkadag şäheri – geljegiň şäheri” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

          Lebap welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda “ Arkadag şäheri – geljegiň şäheri ” atly kitabyň tanyşdyrylyş maslahaty geçirildi. Maslahata welaýatymyzyň häkimi Amangeldiýew Şöhrat Annagurbanowiç, Türkmenistanyň M...

07.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.