Saglyk

Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy
Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy

Türkmenabat garnizonynyň harby awtomobil gözegçiliginiň harby gullukçylary Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki çagalar bagynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlanan gyzykly çäre geçir...

25.09.2023 Dowamy


Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binasy açyldy
Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binasy açyldy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligiň welaýat Polisiýa müdirlikleriniň birliklerinde Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binasy açylyp ulanmaga berildi. Bu täze binanyň açylyş dabarasy ýurt Garaşsyzlygynyň 32 ýy...

22.09.2023 Dowamy


“Saglyk bagtyýarlygyň söýegi” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Saglyk bagtyýarlygyň söýegi” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, okuwçylaryň arasynda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda raýatlaryň öz janyna kast etmeginiň öňüni almak, sag...

20.09.2023 Dowamy


Döwletjan Ýagşymyradow Bellatorda nobatdaky söweşini 8-nji oktýabrda geçirer
Döwletjan Ýagşymyradow Bellatorda nobatdaky söweşini 8-nji oktýabrda geçirer

     Ýarym agyr agram derejesindäki söweş Bellator 300 ýaryşynyň çäginde San-Diego (ABŞ) amerikan şäherinde geçiriler. Ýatlatsak, Döwletjan özüniň soňky tutluşygyny şu ýylyň mart aýynda Bellator 292-de geçirdi. Şonda türkmen pälwany e...

18.09.2023 Dowamy


Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň  rahatlygy
Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda adamlaryň Asuda, abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen giň möçberli işler ýaýbaňlandyrylýar. Her ýylyň sentýabr aýynda geçirilen "Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň r...

13.09.2023 Dowamy


Howpsuz hereket üçin
Howpsuz hereket üçin

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga Çärjew etrap polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölümçesiniň işgärleri hem taýýarlykly geldiler. Biraýlygyň öňüsyrasynda etrabyň çägindäki gatnawly ýollaryň çyzgytlary täz...

13.09.2023 Dowamy


“Saglyk – ynsan başynyň täji” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Saglyk – ynsan başynyň täji” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, okuwçylaryň arasynda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda raýatlaryň öz janyna kast etmeginiň öňüni almak, sag...

07.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.