Täzelikler

«Gülüň owadan» bäsleşigine badalga berildi
«Gülüň owadan» bäsleşigine badalga berildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň yglan etmeginde türkmen zenanlarynyň arasynda «Gülüň owadan» atly bäsleşigiň etrap-şäher tapgyrlary geçirilip başlandy. Halaç, Saýat,...

13.07.2023 Dowamy


Lebaply gandbolçylar Maryda geçirilen ýaryşda üstünlikli çykyş etdiler
Lebaply gandbolçylar Maryda geçirilen ýaryşda üstünlikli çykyş etdiler

Mary şäherinde 2008-nji ýylda doglan we ondan kiçi ýaşly türgenleriň arasynda gandbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi. Onda welaýatymyzyň ýaş gandbolçylary üstünlikli çykyş etdiler. Ýaryşda Lebap welaýatynyň oglanlar topary ikinji orny...

13.07.2023 Dowamy


Küşt birinjiliginde bäş ýeňiş
Küşt birinjiliginde bäş ýeňiş

Lebap welaýatynyň wekilleri mekdep toparlarynyň arasynda geçirilen küşt boýunça Türkmenistanyň birinjiliginde diýseň üstünlikli çykyş etdiler. Ýaryş 12 ýaşa hem-de 18 ýaşa çenli küştçüleriň arasynda ýaýbaňlandyryldy. Ýeňijiler dünýä çempionatyna gat...

13.07.2023 Dowamy


Täjigistandaky aýdym bäsleşigine gatnaşdylar
Täjigistandaky aýdym bäsleşigine gatnaşdylar

Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde zehinli ýaş aýdymçylaryň III halkara bäsleşigine Çärjew etrabyndaky çagalar sungat mekdebiniň hor topary hem gatnaşdy. Ilgar Atahanowyň ýolbaşçylygyndaky bu topar bäsleşikde Rejep Allaýarowyň sazyna, Gurba...

13.07.2023 Dowamy


Çaga eziz, edebi ondan-da eziz!
Çaga eziz, edebi ondan-da eziz!

Bagtyýar geljegimiziň eýeleri bolan ýaş nesliň akylly-başly, edepli-ekramly, ylymly-bilimli, halkyny, Watanyny söýýän ilhalar adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda aladalanmak hemmämiziň öňümizde duran möhüm meseleleriň biridir. Bu ugurdaky anyk wezipel...

13.07.2023 Dowamy


Perzent çeşme bolsa – gözbaşy ata-enedir
Perzent çeşme bolsa – gözbaşy ata-enedir

     Darganata etrabynyň orta mekdeplerinde etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Darganata etrap komitetiniň, etrap Polisiýa bölüminiň, etrap hassahanasynyň, etrap Bilim bölüminiň gatnaşmagynda “Perzent çeşme b...

11.07.2023 Dowamy


“Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi
“Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymy...

11.07.2023 Dowamy


«Altyn bürgüt» içerki bazardaky ornuny giňeldýär
«Altyn bürgüt» içerki bazardaky ornuny giňeldýär

     «Altyn bürgüt» hususy kärhanasynda ýylyň başyndan bäri polipropilen turbalaryň 350 tonnadan gowragy öndürildi. Şeýle hem hususy kärhanada bar bolan döwrebap enjamlaryň kömegi bilen 520 tonna haltalyk mata öndürilip, müşderilere...

11.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.