Täzelikler

Çaga eziz, edebi ondan-da eziz!
Çaga eziz, edebi ondan-da eziz!

Bagtyýar geljegimiziň eýeleri bolan ýaş nesliň akylly-başly, edepli-ekramly, ylymly-bilimli, halkyny, Watanyny söýýän ilhalar adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda aladalanmak hemmämiziň öňümizde duran möhüm meseleleriň biridir. Bu ugurdaky anyk wezipel...

13.07.2023 Dowamy


Perzent çeşme bolsa – gözbaşy ata-enedir
Perzent çeşme bolsa – gözbaşy ata-enedir

     Darganata etrabynyň orta mekdeplerinde etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Darganata etrap komitetiniň, etrap Polisiýa bölüminiň, etrap hassahanasynyň, etrap Bilim bölüminiň gatnaşmagynda “Perzent çeşme b...

11.07.2023 Dowamy


“Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi
“Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymy...

11.07.2023 Dowamy


«Altyn bürgüt» içerki bazardaky ornuny giňeldýär
«Altyn bürgüt» içerki bazardaky ornuny giňeldýär

     «Altyn bürgüt» hususy kärhanasynda ýylyň başyndan bäri polipropilen turbalaryň 350 tonnadan gowragy öndürildi. Şeýle hem hususy kärhanada bar bolan döwrebap enjamlaryň kömegi bilen 520 tonna haltalyk mata öndürilip, müşderilere...

11.07.2023 Dowamy


Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç çeper halyçylyk kärhanasynda zähmet çekýän işgärleriniň gatnaşmagynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” atly ýylynda Gahryma...

10.07.2023 Dowamy


Galla borçnamalaryny amal etýärler
Galla borçnamalaryny amal etýärler

     Lebap welaýatynda käbir hojalyklar galla tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamasyny ilkinjileriň hatarynda amal etdiler.      Şolaryň hatarynda 835 gektar ýerden 1670 tonna hasyl alan Kerki etrabynyň «Hatap» daýha...

10.07.2023 Dowamy


Halaçly daýhan her gektardan 50 tonna çenli pomidor almagy meýilleşdirýär
Halaçly daýhan her gektardan 50 tonna çenli pomidor almagy meýilleşdirýär

     Halaç etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginde ekilen 10 gektar pomidoryň deň ýarysy janypkeş daýhan Baýram Berdimyradowa degişlidir. Baýram ýaş bolsa-da, bu ýeňil bolmadyk kesbiň abyny-tabyny kemsiz ele alypdyr. Şol sebäpli, onuň...

10.07.2023 Dowamy


Hassahanasynyň durky täzelenýär
Hassahanasynyň durky täzelenýär

     Dänew etrap hassahanasynyň durkuny täzelemek işleri tamamlaýjy tapgyrlarda dowam edýär. 1984-nji ýylda gurlup, ulanylmaga berlen etrap hassahanasynyň durkuny täzelemek bilen baglanyşykly gurluşygy «Bäş ýol» hususy kärhanasynyň...

10.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.