Täzelikler

Welaýat boýunça senagat önümleriniň 15 milliard manatdan gowragy öndürildi
Welaýat boýunça senagat önümleriniň 15 milliard manatdan gowragy öndürildi

Şu ýylyň geçen sekiz aýynda welaýatymyz boýunça öndürilen senagat önümleriniň hereket edýän nyrhlardaky möçberi 15 milliard 402,3 million manada barabar boldy. Öndürilen önümleriň gymmatlyk möçberiniň esasy bölegi nebitgaz pudagynyň hasabyna emele ge...

25.09.2023 Dowamy


Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy
Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy

Türkmenabat garnizonynyň harby awtomobil gözegçiliginiň harby gullukçylary Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki çagalar bagynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlanan gyzykly çäre geçir...

25.09.2023 Dowamy


«Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― bagtymyz»
«Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― bagtymyz»

Beýik baýramyň ― Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda şatlyk-şagalaňa beslenýän dabaralar biri-birine utgaşýar. Şeýle ýatdagalyjy çäreleriň biri Saýat etrabyndaky «Han toý» toý mekanynda geçirildi. «Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― b...

25.09.2023 Dowamy


PAMYK ÖNÜMLERINIŇ 1 MÜŇ 885 TONNASY ÖNDÜRILDI
PAMYK ÖNÜMLERINIŇ 1 MÜŇ 885 TONNASY ÖNDÜRILDI

Türkmenabat şäherindäki «Ak Pamyk» pamyk serişdelerini öndürýän fabriginde lukmançylyk pamygyny we pamyk serişdelerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Fabrigiň önümçiliginde esasy çig mal hökmünde ýurdumyzyň ýüplük egriji fabrikleriniň nah...

23.09.2023 Dowamy


Baýramçylyga bagyşlandy
Baýramçylyga bagyşlandy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýy mynasybetli Çärjew etrap medeniýet bölüminde «Ak ýollara rowan Watan, dowamata dowam Watan» diýen at bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi. Bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri, işjeň partiýa ag...

23.09.2023 Dowamy


«Ak altynyň ussatlary» atly aýdym-sazly dabara geçirildi
«Ak altynyň ussatlary» atly aýdym-sazly dabara geçirildi

Dänew etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Dänew etrap birleşmesiniň we etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramagynda pagtaçylaryň günortan arakesmesinde «Ak altynyň ussatlary» atly aýdym-sazly dabara ge...

23.09.2023 Dowamy


Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binasy açyldy
Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binasy açyldy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligiň welaýat Polisiýa müdirlikleriniň birliklerinde Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binasy açylyp ulanmaga berildi. Bu täze binanyň açylyş dabarasy ýurt Garaşsyzlygynyň 32 ýy...

22.09.2023 Dowamy


Bilim-terbiýeli türkmen ýaşlary — ata Watanymyzyň buýsanjy
Bilim-terbiýeli türkmen ýaşlary — ata Watanymyzyň buýsanjy

Türkmenabat şäher häkimliginde «Bilim-terbiýeli türkmen ýaşlary — ata Watanymyzyň buýsanjy» diýen at bilen geçirilen dabaraly maslahat täze okuw ýylynyň ilkinji gününde Gahryman Arkadagymyzyň geçiren umumy sapagynyň taryhy ähmiýetine bagyşlandy. Oňa...

22.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.