Täzelikler

Haly türkmeniň kalbydyr
Haly türkmeniň kalbydyr

Asyrlar boýy halylar adamzat ýaşaýşynyň hemrasy bolupdyr. Olaryň meşhurlygy häzirki günlerde hem pese gaçmaýar. Şeýle-de bolsa ilkinji halynyň haçan dokalandygy hakynda takyk maglumaty aýtmak kyn. Birnäçe halklaryň birek-birekden habarsyz haly dokama...

22.05.2024 Dowamy


Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy-medeni gymmatlyklaryň goraglylygy ugrunda
Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy-medeni gymmatlyklaryň goraglylygy ugrunda

       Ýurdumyzda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň hem-de Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen gymmatlyklaryny gorap saklamak maksady bilen «Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy-medeni gymmatlyklaryň goraglylygy ugrund...

21.03.2024 Dowamy


IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ — 2024
IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ — 2024

Lebap welaýat Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda ýylyň-ýylyna geçirilýän «Iň eýjejik gyzjagaz -2024» atly şadyýan bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Onda bäsleşigiň etrap-şäher tapgyrlarynda ýeňiji bolan 2-4 synplarda okaýan gy...

12.03.2024 Dowamy


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebinde geçirilen çäre barada
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebinde geçirilen çäre barada

Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine öwrüldi. Türkmen türgenleri bütin dünýä sport hereketine işjeň gatnaşýarlar. Olaryň dürli derejede guralýan ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri, medallary hormatly Prezidentimiziň sporty hem...

08.12.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň sport we bedenterbiýe bölüminde geçirilen çäre
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň sport we bedenterbiýe bölüminde geçirilen çäre

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda adam saglygyna iň gymmatly hazyna hökmünde garalýar. “Sagdyn bedende – sagdyn ruh” pähimden ugur alýan halkymyz hormatly Prezidentimiziň aladasy bilen bedent...

29.11.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap çagalar sungat mekdebinde bäsleşik geçirildi
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap çagalar sungat mekdebinde bäsleşik geçirildi

2023-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň Nakgaş bölüminiň okuwçylarynyň arasynda 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragy...

29.11.2023 Dowamy


Çärjew etrabynyň mekdep muzeýi, ýedi ýylda ikinji gezek ýeňiji boldy
Çärjew etrabynyň mekdep muzeýi, ýedi ýylda ikinji gezek ýeňiji boldy

 Çärjew etrabyndaky 20-nji orta mekdebiň Obanyň taryhyny öwreniş muzeýi welaýatymyzyň ähli mekdep muzeýleriniň arasynda geçirilen bäsleşikde ýeňiji bolmagy başardy. Ýeri gelende aýtsak, bu bäsleşik umumybilim edaralarynda hereket edýän muzeýl...

08.11.2023 Dowamy


Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda  küşt boýunça etrap çempionaty geçirildi
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda küşt boýunça etrap çempionaty geçirildi

Dänew etrabynyň 1-nji sport mekdebinde 8, 10, 12, 14 we 16 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda küşt boýunça etrabyň açyk çempionaty geçirildi. Oňa ýaş türgenleriň 150-ä golaýy gatnaşdy. Olar  — adaty, rapid we blis görnüşleri boýunça öz aralarynd...

08.11.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.