Täzelikler

Pyragynyň arzuwy boldy berkarar, Arkadagym bilen Watan bagtyýar
Pyragynyň arzuwy boldy berkarar, Arkadagym bilen Watan bagtyýar

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrabyň Idrisbaba obasynda ýerleşýän Idrisbaba medresesinde etrabyň 14-nji orta mekdebiniň ilkinji ýaşlar guramasynyň işjeň agzalarynyň...

19.07.2023 Dowamy


Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy
Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap medeniýet bölüminiň bagşylar öýüniň bagşylarynyň gatnaşmagynda “Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy” atly döredijilik d...

19.07.2023 Dowamy


Mollanepesiň döredijiligine bagyşlanan sergi açyldy
Mollanepesiň döredijiligine bagyşlanan sergi açyldy

Çärjew etrabynyň Farap şäher kitaphanasynda «Yşk mülküniň şasy» atly kitap sergisi açyldy. Ol türkmen nusgawy şahyry Mollanepesiň döredijiligine bagyşlandy. Sergide şahyryň dürli ýyllarda neşir edilen goşgular ýygyndylary, «Zöhre-Tahyr» dessany, o...

18.07.2023 Dowamy


Netijeli işler alnyp barylýar
Netijeli işler alnyp barylýar

     Ilatyň şöhlat önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda Türkmenabat şäherindäki «Wilanta`s» hususy kärhanasynda netijeli işler alnyp barylýar. Daşary ýurtlarda öndürilen döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bu hususy kärh...

18.07.2023 Dowamy


Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag
Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag

     Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli welaýat kitaphanasynda «Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag» atly çeper okaýyşlar guraldy. Şu medeniýet ojagy bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar gurama...

18.07.2023 Dowamy


Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry
Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry

     Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Kär...

18.07.2023 Dowamy


Meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär
Meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär

     Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň geçen alty aýynda 18 million 927 müň 165 manatlyk önüm öndürildi. Bu bolsa 46 müň manatlyk önümiň artyk öndürilip, iş meýilnamasynyň 100,2 göterim berjaý edilendigini görkezýär....

18.07.2023 Dowamy


Nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar
Nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar

     Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde ýokary hilli nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar. Bu ýerde häzirki wagtda sarp edijileriň buýurmalary esasynda nah ýüplükleriň 14-lik, 17-lik, 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşl...

17.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.