Täzelikler

Çagalar baglarynyň iň gowy şepagat uýasy kesgitlenildi
Çagalar baglarynyň iň gowy şepagat uýasy kesgitlenildi

     Welaýat Baş bilim müdirliginiň guramagynda Türkmenabat şäherindäki 32-nji çagalar bagynda çagalar baglarynyň şepagat uýalarynyň arasynda yglan edilen bäsleşigiň Türkmenabat şäher tapgyry geçirildi.      «Körpe nesli...

10.07.2023 Dowamy


Lebaply türgenler Ýörite olimpiadada iki medala mynasyp boldular
Lebaply türgenler Ýörite olimpiadada iki medala mynasyp boldular

     Lebaply türgenleriň birnäçesi Türkmenistanyň Ýörite olimpiýa Milli merkeziniň ýygyndy toparynyň düzüminde Tomusky Ýörite olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlaryň birnäçesine mynasyp boldular. Germaniýanyň Berlin şäherinde...

07.07.2023 Dowamy


Lebaply döredijilik işgärleri Arkadag şäherine gezelenç etdiler
Lebaply döredijilik işgärleri Arkadag şäherine gezelenç etdiler

          Lebap welaýatynyň wekilleri Türkmenistanyň medeniýet-sungat we döredijilik işgärleriniň hatarynda Arkadag şäherine guralan gezelenje gatnaşdylar. «Türkmenistan» gazetiniň habar berşi ýaly, täze «akylly» şähere ge...

07.07.2023 Dowamy


«Tebigy ekinde» ýeralma ýygylýar
«Tebigy ekinde» ýeralma ýygylýar

          Çärjew etrabyndaky «Tebigy ekin» daýhan hojalygynda şu ýyl 387 gektar meýdanda ýeralma ýetişdirildi. Hojalykda ýeralmanyň «Gala» sortundan bol hasyl alyndy. Şu günler bu ekiniň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýä...

07.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.