Syýahatçylyk

Ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi
Ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi

Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynyň ylmy bölüminde ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatynda edilen çykyşlarda şol enjamlaryň ornaşdyrylmagynyň ekologiýa howpsuzlygynyň esasy şertleriniň biri bolup durýandyg...

05.08.2023 Dowamy


Köýten obasy
Köýten obasy

     Köýten daglary güneşli Diýarymyzyň günorta-gündogarynda ýerleşýän dag ulgamydyr. Belli türkmen dilçi alymy Soltanşa Atanyýazowyň «Söz mülküne syýahat» diýen gysgaça toponimiki sözlüginde: «Ilki obanyň hem-de derýanyň ady bolan Köý...

04.08.2023 Dowamy


Köýtendagda guşuň täze görnüşi peýda boldy
Köýtendagda guşuň täze görnüşi peýda boldy

Köýtendag sebitinde Türkmenistanda ozal gabat gelinmedik guş görnüşi hasaba alyndy. Alymlar bu guş görnüşiniň Türkmenistanyň çäklerine täze gelendigini aýdýarlar. Kellesindäki ýelegi ak telpek geýen görnüşi ýatladýan, gargalar maşgalasyna degi...

31.07.2023 Dowamy


Oba saglyk öýünde Gün paneli gurnaldy
Oba saglyk öýünde Gün paneli gurnaldy

     Halaç etrabynda ýerleşýän Pelwert oba hassahanasynda täze synag gün energiýa ulgamy gurnaldy. Bu ÝUNISEF-iň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikde durmuşa geçiren innowasiýa taslamasynyň b...

24.07.2023 Dowamy


Il saglygynyň goragynda
Il saglygynyň goragynda

     Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminde «Inçekeselli näsaglara edilýän durmuş-üpjünçilik goldaw tapgyrynyň paýlanmagyny dolandyrmak» maksatnamasynyň çäklerinde duşuşyk guraldy. Birleşen Milletler Guramasy...

22.07.2023 Dowamy


Sport, sagdynlyk, ruhubelentlik
Sport, sagdynlyk, ruhubelentlik

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetiril...

21.07.2023 Dowamy


Aziýanyň çempionatynda kümüş medalyň eýesi boldy
Aziýanyň çempionatynda kümüş medalyň eýesi boldy

Dänew etrabyndaky 31-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Lala Şöhradowa şu günler Özbegistanda mekdep okuwçylarynyň arasynda küşt boýunça geçirilýän Aziýanyň çempionatyna üstünlikli girişdi. Ol küştüň rapid görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda kümüş...

20.07.2023 Dowamy


Ildeşimiz dünýä çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy
Ildeşimiz dünýä çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

     Saýat etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Guwanç Hemraýew Gazagystanyň Astana şäherinde geçirilen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatyndan Watanymyza medal bilen dolanyp geldi. Geljegine uly umyt bildirilýän...

19.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.