Bilim

Döwrümize joşgun, ýylymyza şan eçildi
Döwrümize joşgun, ýylymyza şan eçildi

     Saýat etrabynyň Sakar şäherinde hormatly Prezidentimiziň baýramçylyk sowgady bolan iki gatdan ybarat, 600 orunlyk 62-nji orta mekdebiň täze binasy dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi. Sabyrsyzlyk bilen garaşylan pursat — «Ilkinji...

02.09.2023 Dowamy


Döwrebap bilim ojagy
Döwrebap bilim ojagy

Düýn toýlary-toýa ulaşýan eziz Diýarymyzda giňden bellenilip geçilýän şanly sene — Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli welaýatymyzda umumybilim berýän orta mekdepleriň 8-si we ähli amatlylyklary bolan döwrebap çagalar bagy dabaraly ýagdaýda açy...

02.09.2023 Dowamy


“Berkarar döwletiň güýji ýaşlar” atly aýdym-sazly duşuşyklar geçirildi
“Berkarar döwletiň güýji ýaşlar” atly aýdym-sazly duşuşyklar geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Kerki etrabynyň orta mekdeplerinde baýramçylygy dabaralandyrmak maksady bilen “Berkarar döwletiň güýji ýaşlar” atly...

01.09.2023 Dowamy


“Ösüşlere beslenýän gözel ýurdum”
“Ösüşlere beslenýän gözel ýurdum”

Asuda, bagtyýar, gözel diýarymyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly senelere, taryhy wakalara beslenýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe çagalaryň, şeýle hem ýaşlaryň ählitaraplaýyn kadaly ösmegi ugrunda durmuşa geçirilýän...

01.09.2023 Dowamy


Döwrebap iki mekdep ulanylmaga berildi
Döwrebap iki mekdep ulanylmaga berildi

Berkarar Döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesle berilýän bilimiň mazmunynyň we hiliniň öňde baryjy halkara talaplaryna laýyk gel...

01.09.2023 Dowamy


Çagalar bagy ulanylmaga berildi
Çagalar bagy ulanylmaga berildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” ýurdumyzda ägirt uly ösüşler gazanyldy. Bu gün ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary düýpli döwrebaplaşdyrylýar, täze şäherlerdir obalar döredilýär, orta mekdep...

01.09.2023 Dowamy


Köýtendag etrabynda kitap hepdeligi geçirildi
Köýtendag etrabynda kitap hepdeligi geçirildi

Köýtendag etrabyndaky 40njy çagalar bakja-bagynda kitap hepdeligini guradyk. Oňa gatnaşan etrapdaky çagalar baglarynyň terbiýeçileri hem-de enekeleri kitabyň çaga terbiýesindäki ähmiýeti barada giňişleýin gürrüň etdiler. «Kitabyň durmuşymyzdaky or...

28.08.2023 Dowamy


Bilimler we talyp ýaşlar gününe bagyşlanan sergi açyldy
Bilimler we talyp ýaşlar gününe bagyşlanan sergi açyldy

     Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli «Bilim ― ömrüň ganaty» atly dabaraly maslahat bilen bilelikde şanly baýram mynasybetli ýaýbaňlandyrylan wagtlaýyn serginiň açylyş dabarasy geçiri...

24.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.