Bilim

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýen at bilen maslahat geçirildi
«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýen at bilen maslahat geçirildi

Şu gün welaýat baş bilim müdirliginiň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenabat şäherindäki ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň geňeşiniň bilelikde guramagynda welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynda «Arka...

23.08.2023 Dowamy


Türkmenabat şäherindäki mekdep tehnologik ugurlara ýöriteleşdiriler
Türkmenabat şäherindäki mekdep tehnologik ugurlara ýöriteleşdiriler

     Bosagada duran täze okuw ýylynda Türkmenabat şäherinde tehnologiki derslere ýöriteleşdirilen ilkinji mekdep işe girişer. Bu babatda ders bermek hukuk ygtyýarlylygy şäherdäki 32-nji orta mekdebe berildi. Has takygy, mekdepde täz...

10.08.2023 Dowamy


Täze okuw ýylyna taýýar
Täze okuw ýylyna taýýar

     Saýat etraby indi üç ýyldan bäri täze okuw ýylyny täze bilim ojaklarynyň açylyş dabaralary bilen garşylaýar. Soňky üç ýylyň dowamynda etrapda şu ýyl dördünji bilim ojagy ― Sakar şäherinde 600 orunlyk orta mekdep açylyp, ulanylmaga...

09.08.2023 Dowamy


Ýaş mugallymlaryň 523-si işe başlar
Ýaş mugallymlaryň 523-si işe başlar

Täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Lebap welaýatynyň bilim we terbiýeçilik edaralaryna ýaş hünärmenleriň 523-si işe ugradyldy. Şu günler welaýat baş bilim müdirliginiň guramagynda olar bilen okuwlar guralýar...

01.08.2023 Dowamy


Mekdeplerde ýeňil abatlaýyş işleri tamamlandy
Mekdeplerde ýeňil abatlaýyş işleri tamamlandy

     Welaýatymyzyň etrap-şäherlerindäki orta mekdepleriň we mekdep-internatlaryň 389-synda ýeňil abatlaýyş işleri doly tamamlandy. Welaýat baş bilim müdirligi tarapyndan işlenilip düzülen meýilnama laýyklykda orta mekdepleriň synp otag...

31.07.2023 Dowamy


Çagalaryň 30 müňe golaýy birinji synpa okuwa barar
Çagalaryň 30 müňe golaýy birinji synpa okuwa barar

Şu ýylyň 1-nji sentýabrynda Lebap welaýatynda alty ýaşly körpeleriň 29 müň 639-sy birinji synpa okuwa barar. Bu barada welaýat neşiri habar berdi. Häzirki wagtda welaýatda umumybilim berýän orta mekdepleriň we mekdep-internatlarynyň sany 400-e gol...

31.07.2023 Dowamy


Umumybilim berýän orta mekdepleriň 8-si ulanylmaga berler
Umumybilim berýän orta mekdepleriň 8-si ulanylmaga berler

Ýakynlaşyp gelýän täze okuw ýylyny Lebap welaýatynyň mekdep okuwçylarynyň 5 müňe golaýy täze bilim ojaklarynda garşylar. Täze okuw ýylynyň ilkinji gününde sebitde umumybilim berýän orta mekdepleriň 8-siniň we bir sany çagalar bagynyň binalar toplumyn...

26.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.