Oba hojalyk

4,2 müň tonnadan gowrak pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär
4,2 müň tonnadan gowrak pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär

Dänew etrabynyň «Mekan» daýhan birleşiginde 1279 gektar ýere ekilen gowaçadan 4290 tonnadan gowrak hasyla garaşylýar. Şu günlerde hojalykdaky kärendeçiler toparlarynyň 11-si pagta ýygymyna guramaçylykly girişmäge taýýar. Hangeldi Kurbandurdyýewiň...

23.08.2023 Dowamy


Welaýatymyzda pagta açylyp başlady
Welaýatymyzda pagta açylyp başlady

Welaýatymyzyň günorta etraplaryndaky gowaçaly atyzlarda eýýäm pagtalar açylyp, ak hanalar görnüp başlady.  Iýul ― awgust aýlarynda Gün şöhlesiniň bol bolmagy ekinlere oňyn täsirini ýetirdi. Häzirki günlerde her düýpdäki 24 ― 28 gozanyň 2-3-sin...

14.08.2023 Dowamy


Täze «John Deere»-leriň 62-si getirildi
Täze «John Deere»-leriň 62-si getirildi

Welaýatymyza «John Deere» 6195M kysymly traktorlaryň täze tapgyry gelip gowuşdy. Oba hojalyk önümçilik birleşigine täze traktorlaryň 62-siniň getirilip häzirki wagtda olaryň eýýäm oba hojalyk işlerinde ulanmak üçin paýlanyp berilýär. Ýylyň başyndan b...

08.08.2023 Dowamy


Suw hojalygynyň tehniki üpjünçiligi gowulandyrylýar
Suw hojalygynyň tehniki üpjünçiligi gowulandyrylýar

Lebap welaýatynyň suw hojalygy edaralarynyň tehniki üpjünçiliginiň üsti täze tehnikalaryň 33-si bilen ýetirildi. Welaýat neşirinde ýazylyşy ýaly, ýakynda gum itekleýjileriň we ýer gazyjylaryň täze tapgyry gelip gowuşdy. Olar maksatlaýyn işleri öz...

05.08.2023 Dowamy


Lebap welaýatynda 47 müň tonnadan gowrak şaly hasylyny almak göz öňünde tutulýar
Lebap welaýatynda 47 müň tonnadan gowrak şaly hasylyny almak göz öňünde tutulýar

Lebap welaýatynda şu ýyl 10 müň 200 gektar meýdana şaly ekilip, ondan 47 müň 400 tonna şaly hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Munuň özi her gektaryň hasyllylygynyň 47 sentnere ýakyn boljakdygyny aňladýar. Öňde goýlan sepgide ýetmek maksady bilen, w...

04.08.2023 Dowamy


Päk zähmetiň höziri
Päk zähmetiň höziri

Şu günler Saýat etrabynyň daýhanlary ýene bir jogapkärli möwsüme — pagta ýygymyna taýýarlyk görýärler. Olar gowaçalaryň hasyla durmagynyň öň ýanyndaky agrotehniki çäreleri geçirmek bilen meşgullanýarlar. «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi...

03.08.2023 Dowamy


Doganlar galla oragynda görelde görkezdiler
Doganlar galla oragynda görelde görkezdiler

Bugdaý oragy möwsümine kerkili kombaýnçy doganlar, Astanababa şäherçesiniň ýaşaýjylary Batyr we Daýanç Kulyýewler hem gatnaşdy. Welaýat gazetiniň ýazyşy ýaly, olaryň kakasy Ýagşymyrat aga hem 30 ýyla golaý wagtdan bäri oba hojalyk ulaglarynyň dürl...

27.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.