Oba hojalyk

Möwsüm talabalaýyk alnyp barylýar
Möwsüm talabalaýyk alnyp barylýar

Şu günler dowam edýän pagta ýygymy möwsümine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goraýyş bölüminiň işgärleri hem mynasyp goşant goşýarlar. Olar etraplarymyzd...

22.09.2023 Dowamy


Bugdaý ekişine guramaçylykly girişildi
Bugdaý ekişine guramaçylykly girişildi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda oba hojalygyny hem ylmy esasda ösdürmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Hormat...

20.09.2023 Dowamy


Dänew etrabynda şala ideg kadaly dowam edýär
Dänew etrabynda şala ideg kadaly dowam edýär

Lebaply ekerançylar şu ýyl 10 müň 200 gektar şaly ekilen meýdandan 47 müň 400 tonna hasyl ýygnamagy maksat edinýärler. Şu günlerde Dänew etrabynyň daýhanlary hem bu azyklyk ekiniň bol hasylyny ýetişdirmek üçin oňa göwnejaý ideg edýärler. Etrapda 2...

20.09.2023 Dowamy


Welaýatymyzda bugdaý ekişine girizildi
Welaýatymyzda bugdaý ekişine girizildi

6-njy sentýabrda Lebap welaýatynda bugdaý ekişine badalga berildi. Möhüm oba-hojalyk möwsümine bagalga beriş çäresi Çärjew etrabynyň “Watan “daýhan birleşiginde geçirildi. Bu ýerde bugdaý ekişine ilki bilen ýaşulular girişdiler. Soňra kuwwatly tehnik...

09.09.2023 Dowamy


Oba hojalyk tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň 700 görnüşi öndürilýär
Oba hojalyk tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň 700 görnüşi öndürilýär

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda geçen aýda gowaçalaryň uçlaryny çyrpmakda ulanylýan tehniki enjamlaryň uly toplumy öndürildi. Ätiýaçlyk şaýlaryň bolsa 600-700 görnüşi ýasaldy. Bu şaýlaryň käbir görnüşleriniň öňünden hem ätiýaçlyk g...

08.09.2023 Dowamy


Maldarçylyk önümleriniň önümçiligi artýar
Maldarçylyk önümleriniň önümçiligi artýar

Şu ýylyň başyndan bäri welaýatymyzyň ähli hojalyklarynda 79,5 müň tonna et (diri agramda), 371,1 müň tonna süýt, 140 million sany ýumurtga öndürildi. Bu önümleriň aglaba böleginiň hususy hojalyklarda öndürilendigi bellärliklidir. Önüm bolçulygynyň...

08.09.2023 Dowamy


Pagta biziň baýlygymyzdyr!
Pagta biziň baýlygymyzdyr!

Döwletimiziň milli baýlygy bolan ak pagtanyň ýygymyna köpçülikleýin girişilen pursatlarynda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Çärjew etrap komiteti tarapyndan, Lebap welaýat polisiýa bölüminiň ýangyn howupsyzlygynyň 521 bölüminiň harby gullukçylaryny...

08.09.2023 Dowamy


Gowaçaly meýdanlara peýdaly mör-möjekler goýberildi
Gowaçaly meýdanlara peýdaly mör-möjekler goýberildi

Lebap welaýatynyň biokärhanalarynda kemala getirilen peýdaly mör-möjekleriň täze tapgyry gowaçaly meýdanlara goýberildi. Altyngözlüje, gabrobrakon we trihogramma entomofaglary bilen şu ýyl welaýatyň etraplarynyň müňlerçe gektar meýdanynda gowaça zyýa...

25.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.