Syýasat

“Türkmenistanyň Halk Maslahaty: beýik başlangyçlara badalga”
“Türkmenistanyň Halk Maslahaty: beýik başlangyçlara badalga”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň Astanababa şäherçe geňeşinde zähmet çekýän işgärleriň we raýatlaryň gatnaşmagynda 24-nji sentýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň kabul eden...

26.09.2023 Dowamy


Taryhy sapaga bagyşlanan maslahat geçirildi
Taryhy sapaga bagyşlanan maslahat geçirildi

Welaýat häkimliginde «Gahryman Arkadagymyzyň Döwletlilik taglymaty we Arkadagly Serdarymyzyň ýoly bilen ynamly öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!» atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň, iri jemgyýetçilik gu...

13.09.2023 Dowamy


"Halkara hyzmatdaşlygynda türkmen ýaşlarynyň orny" atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi
"Halkara hyzmatdaşlygynda türkmen ýaşlarynyň orny" atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň binýadynda etrabyň 2-13-nji orta mekdebiniň okuwçylarynyň, işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Magtymguly ady...

30.08.2023 Dowamy


Ýaşlar syýasatynyň dünýäde dabaralanmasy
Ýaşlar syýasatynyň dünýäde dabaralanmasy

Türkmenabat şäher häkimliginde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzalygyna kabul edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi. Guramanyň welaýat geňeşiniň guramagynda geçirilen bu masla...

28.08.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Halk Maslahaty – Geňeşli iliň döwletli ýoly
Türkmenistanyň Halk Maslahaty – Geňeşli iliň döwletli ýoly

     Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat hem-de Kerki etrap komitetleriniň, Kerki etrap häkimliginiň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy we j...

15.08.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Halk maslahaty:demokratik döwlet guramagyň milli nusgasy
Türkmenistanyň Halk maslahaty:demokratik döwlet guramagyň milli nusgasy

     Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komiteti ,Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat geňeşiniň we Lebap welaýat tary...

11.08.2023 Dowamy


«Watany goramak — parahatçylygy goramak»
«Watany goramak — parahatçylygy goramak»

     Şu gün welaýat kitaphanasynda «Watany goramak — parahatçylygy goramak» diýen at bilen söhbetdeşlik guraldy. Ýaş nesli mertlik, edermenlik, Watana, il-güne wepadarlyk ruhunda terbiýelemek maksady bilen guralan çärä il sylagly ýa...

07.08.2023 Dowamy


«Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!»
«Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!»

     Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda agzybir watandaşlarymyzyň ömrüni bezeýän, durmuşyny gözelleşdirýän şanly wakalara bagyşlanyp maslahat geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, etr...

01.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.