Ykdysadyýet

Ýylda 5 tonnadan gowrak öndürilýär
Ýylda 5 tonnadan gowrak öndürilýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Göwher Jumaýewa Lebap welaýatynyň çäginde döwlet tarapyndan bölünip berlen 5 gektar ýer böleginde ýetişdirýän künji hasylyndan «Nurber» haryt nyşanly künji ýagyny öndürýär....

29.08.2023 Dowamy


Üstünlige tarap ýol
Üstünlige tarap ýol

 Türkmenabat şäherindäki S.A.Nyýazow adyndaky «Buýan» obasenagat toplumynda buýan köküni we onuň ekstraktyny öndürmekde netijeli işler alnyp barylýar. Toplumda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda 12 million 799 müň 541 manatlyk iş edilip, ýedi aýly...

29.08.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

Lebap welaýat azyk önümçilik birleşiginde gowaça çigidi gaýtadan işlenilip, ösümlik ýagynyň we sarundyr harpyk ýaly önümleriň, şeýle-de sabynlaryň öndürilişi barha artýar. Bu kuwwatly kärhanada şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda arassalanylmadyk ösü...

28.08.2023 Dowamy


Bank işgärleri bäsleşdiler
Bank işgärleri bäsleşdiler

Şu ýyl milli manadymyzyň dolanyşyga girizilenine 30 ýyl dolýar. Bu şanly sene mynasybetli Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý-dabaralar merkezinde «Arkadag Serdarly ösüşlere beslenen Watanyň bagtyýar zenanlary» atly bäsleşik geçirildi. Türkmenis...

26.08.2023 Dowamy


3,4 million manatlyk önüm öndürdi
3,4 million manatlyk önüm öndürdi

     «Lebap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyklyk önümleriniň 3 million 467 müň 659 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Has takygy, bu ýerde ge...

25.08.2023 Dowamy


Lebap welaýatynda gök önümleriň nyrhy ep-esli arzanlady
Lebap welaýatynda gök önümleriň nyrhy ep-esli arzanlady

Üstümizdäki ýylyň geçen ýedi aýynda Lebap welaýatynyň ähli hojalyklary boýunça gök önümleriň 76,5 müň tonnasy, azyklyk bakjanyň 50,2 müň tonnasy, miweleriň we ir-iýmişleriň 28,9 müň tonnasy, ýeralmanyň hem 95,7 müň tonnasy öndürildi. Bu görkezijiler...

25.08.2023 Dowamy


Ýokary netijeler gazanylýar
Ýokary netijeler gazanylýar

     Welaýatymyzda möhüm ähmiýetli ýükleri daşamakda, ýolagçylary gatnatmakda ýokary netijeler gazanylýar. Şu ýylyň geçen ýedi adynda welaýat boýunça ýükleriň 60653 müň tonnasy daşalyp, bu görkeziji geçen ýylyň deňeşdirilýän döwründ...

24.08.2023 Dowamy


Zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlanyp barýar
Zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlanyp barýar

Köýtendag etrabynyň çägindäki «Lebap» sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, ýokary kuwwata eýe bolan zawodyň täze tapgyrynyň gurluşygy «Türkmenenjam» hojalyk jemgyýeti tarapyndan alnyp b...

23.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.