Ykdysadyýet

3,4 million manatlyk önüm öndürdi
3,4 million manatlyk önüm öndürdi

     «Lebap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyklyk önümleriniň 3 million 467 müň 659 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Has takygy, bu ýerde ge...

25.08.2023 Dowamy


Lebap welaýatynda gök önümleriň nyrhy ep-esli arzanlady
Lebap welaýatynda gök önümleriň nyrhy ep-esli arzanlady

Üstümizdäki ýylyň geçen ýedi aýynda Lebap welaýatynyň ähli hojalyklary boýunça gök önümleriň 76,5 müň tonnasy, azyklyk bakjanyň 50,2 müň tonnasy, miweleriň we ir-iýmişleriň 28,9 müň tonnasy, ýeralmanyň hem 95,7 müň tonnasy öndürildi. Bu görkezijiler...

25.08.2023 Dowamy


Ýokary netijeler gazanylýar
Ýokary netijeler gazanylýar

     Welaýatymyzda möhüm ähmiýetli ýükleri daşamakda, ýolagçylary gatnatmakda ýokary netijeler gazanylýar. Şu ýylyň geçen ýedi adynda welaýat boýunça ýükleriň 60653 müň tonnasy daşalyp, bu görkeziji geçen ýylyň deňeşdirilýän döwründ...

24.08.2023 Dowamy


Zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlanyp barýar
Zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlanyp barýar

Köýtendag etrabynyň çägindäki «Lebap» sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, ýokary kuwwata eýe bolan zawodyň täze tapgyrynyň gurluşygy «Türkmenenjam» hojalyk jemgyýeti tarapyndan alnyp b...

23.08.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

     «Lebap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyklyk önümleriniň 3 million 467 müň 659 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Has takygy, bu ýerde ge...

22.08.2023 Dowamy


Nah ýüplükleriniň 142 tonnasy eksport edildi
Nah ýüplükleriniň 142 tonnasy eksport edildi

Türkmenabat pamyk egriji fabriginde ýokary hilli nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar. Bu ýerde häzirki wagtda sarp edijileriň buýurmalary esasynda nah ýüplükleriň 14-lik, 17-lik, 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşleri öndürilýär. Fabrik...

21.08.2023 Dowamy


Dört döwlete eksport edýär
Dört döwlete eksport edýär

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyndan (SNGIZ) 2023-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda Özbegistana, Owganystana, Gruziýa, Birleşen Arap Emirliklerine nebit önümleri eksport edildi. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda benziniň 24,5 müň tonnasy Özbegistana...

17.08.2023 Dowamy


Mynasyp zähmet sowgatlary bilen
Mynasyp zähmet sowgatlary bilen

Başlarymyzyň täji bolan ata Watanymyzyň baş baýramyny — beýik Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyny mynasyp garşylamak, uly toýa sowgatly barmak her bir edara-kärhananyň zähmetkeşler köpçüliginiň baş maksadydyr. Şeýle ählihalk hereketine ruhubelentlik bilen...

17.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.