Ykdysadyýet

Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Demirbetonönümleri» kärhanasy agaçdan taýýarlanan önümleriň giň toplumyny hödürleýär
Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Demirbetonönümleri» kärhanasy agaçdan taýýarlanan önümleriň giň toplumyny hödürleýär

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiliginiň ministrliginiň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Demirbetonönümleri» kärhanasy ýurduň gurluşyk pudagy üçin önümleri öndürýär. Kärhananyň agajy gaýtadan işleýän ussahanasynda sargyt esasynda iri göwrü...

21.09.2023 Dowamy


Zerger «Demirbetonönümleri» kärhanasynda 31 million manatlykdan gowrak önüm öndürildi
Zerger «Demirbetonönümleri» kärhanasynda 31 million manatlykdan gowrak önüm öndürildi

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki Zerger «Demirbetonönümleri» kärhanasynda ýurduň gurluşyk-gurnama işlerinde zerur bolan gurluşyk önümleriniň öndürilişi barha artdyrylýar. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda magdan däl gurluşyk materi...

21.09.2023 Dowamy


34 harmanhana pagta hasyly kabul ediler
34 harmanhana pagta hasyly kabul ediler

Welaýatymyzda ýyglan pagta hasyly harmanhanalaryň 34-sinde kabul ediler. Şeýle hem ýurt Garaşsyzlygynyň 32-nji ýylynda bereketli toprakdan ýyglyp alnan «ak altyn» welaýatdaky pagta arassalaýjy käranalaryň 11-sinde gaýtadan işleniler. Harmanhanalar he...

14.09.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

«Lebap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyklyk önümleriniň 3 million 936 müň 530 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde degişli döwürde süýt önümlerinde...

14.09.2023 Dowamy


"Awtotrans" uly meşhurlyk gazanýar
"Awtotrans" uly meşhurlyk gazanýar

Türkmenabat şäherindäki «Awtotrans» hususy kärhanasy mahabat önümlerini çap etmekde uly meşhurlyk gazanýar. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda buýurmalar esasynda uly göwrümli mahabat önümleriniň 676-sy taýýarlanyldy. Degişli döwürde edil...

14.09.2023 Dowamy


Içerki bazaryna ugradylýar
Içerki bazaryna ugradylýar

Welaýatymyzyň «Miwe» oba hojalyk senagat birleşiginde ilatyň gök-miwe gaplamalaryna bolan islegini kanagatlandyrmak ugrunda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda dürli görnüşli gök-miwe gaplamalarynyň 7 mil...

14.09.2023 Dowamy


Baş baýrakly bank işgärleri
Baş baýrakly bank işgärleri

Lebaply bank işgärleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramy we milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen «Arkadag Serdarly ösüşlere beslenen Watanyň bagtyýar zenanlary» atly bäsleşigiň döwlet tapgyryny...

13.09.2023 Dowamy


Önümçilik artýar
Önümçilik artýar

Oba hojalyk önümlerini öndürmek bilen adygan «Altyn bürgüt» hususy kärhanasynda senagat önümleriniň öndürilişi ýylsaýyn artdyrylýar. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda polipropilenden haltalyk matalaryň 819 tonnasy, pul hasabynda bolsa 26...

12.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.