Ykdysadyýet

Gör­ke­zi­ji­den ep-es­li ar­týar
Gör­ke­zi­ji­den ep-es­li ar­týar

We­la­ýat aly­jy­lar jem­gy­ýe­tleri birleşiginde se­kiz aý­lyk iş me­ýil­na­ma­sy üs­tün­lik­li ber­jaý edi­lip, 27 mil­li­on 924 müň 100 ma­nat­lyk iş edil­di. Bu dö­wür­de birleşige de­giş­li bo­lan kär­ha­na­lar­da çö­rek önüm­le­riniň 12 müň...

07.09.2023 Dowamy


Ýedi aýda ýyglan buýan köki 1,6 müň tonnadan geçdi
Ýedi aýda ýyglan buýan köki 1,6 müň tonnadan geçdi

Türkmenabat şäherindäki S.A.Nyýazow adyndaky «Buýan» obasenagat toplumynda buýan köküni we onuň ekstraktyny öndürmekde netijeli işler alnyp barylýar. Toplumda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda 12 million 799 müň 541 manatlyk iş edilip, ýedi aýlyk i...

04.09.2023 Dowamy


2429 million kilowat sagatdan gowrak elektrik energiýasy öndürildi
2429 million kilowat sagatdan gowrak elektrik energiýasy öndürildi

Ýylyň başyndan bäri Lebap welaýaty boýunça elektrik energiýasynyň 2429,7 million kilowat sagady öndürildi we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 12,5 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Şeýle görkezijiler içerki sarp edijileri elektrik e...

30.08.2023 Dowamy


13 milliard manatlyk senagat önümleri öndürildi
13 milliard manatlyk senagat önümleri öndürildi

Üstümizdäki ýylyň geçen döwründe welaýatymyz boýunça öndürilen senagat önümleriniň hereket edýän nyrhlardaky möçberi 13 milliard manatdan gowrak boldy. Şonça möçberdäki önümleriň 3,7 milliard manatdan gowragy bolsa döwlete degişli kärhanalarda önd...

30.08.2023 Dowamy


Ýylda 5 tonnadan gowrak öndürilýär
Ýylda 5 tonnadan gowrak öndürilýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Göwher Jumaýewa Lebap welaýatynyň çäginde döwlet tarapyndan bölünip berlen 5 gektar ýer böleginde ýetişdirýän künji hasylyndan «Nurber» haryt nyşanly künji ýagyny öndürýär....

29.08.2023 Dowamy


Üstünlige tarap ýol
Üstünlige tarap ýol

 Türkmenabat şäherindäki S.A.Nyýazow adyndaky «Buýan» obasenagat toplumynda buýan köküni we onuň ekstraktyny öndürmekde netijeli işler alnyp barylýar. Toplumda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda 12 million 799 müň 541 manatlyk iş edilip, ýedi aýly...

29.08.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

Lebap welaýat azyk önümçilik birleşiginde gowaça çigidi gaýtadan işlenilip, ösümlik ýagynyň we sarundyr harpyk ýaly önümleriň, şeýle-de sabynlaryň öndürilişi barha artýar. Bu kuwwatly kärhanada şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda arassalanylmadyk ösü...

28.08.2023 Dowamy


Bank işgärleri bäsleşdiler
Bank işgärleri bäsleşdiler

Şu ýyl milli manadymyzyň dolanyşyga girizilenine 30 ýyl dolýar. Bu şanly sene mynasybetli Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý-dabaralar merkezinde «Arkadag Serdarly ösüşlere beslenen Watanyň bagtyýar zenanlary» atly bäsleşik geçirildi. Türkmenis...

26.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.