Ykdysadyýet

Türkmenabadyň pamyk egriji fabrigi eksportuň mukdaryny artdyrýar
Türkmenabadyň pamyk egriji fabrigi eksportuň mukdaryny artdyrýar

Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde şu ýylyň ýanwar—iýun aýlarynda hem nah ýüplükleriň 1 müň 420 tonnasy taýýarlanyldy. Fabrikde ýokary hilli nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar. Bu ýerde häzirki wagtda sarp edijileriň buýurmalary...

24.07.2023 Dowamy


47,4 müň tonna şaly ýygnamagy meýilleşdirýärler
47,4 müň tonna şaly ýygnamagy meýilleşdirýärler

     Lebap welaýatynyň ekerançylary 2023-nji ýylda 10 müň 200 gektar meýdana şaly ekip, ondan 47 müň 400 tonna hasyl ýygnamagy maksat edinýärler. Häzirki wagtda bugdaý hasyly ýygnalan meýdanlarda beýleki aralyk ekinler bilen birlikde ş...

24.07.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

     Lebap «Azyk» önümçilik birleşiginde gowaçanyň çigidi gaýtadan işlenilip, ösümlik ýagy we mallara ot-iýmlik üçin ulanylýan sarun, harpyk ýaly önümler, şeýle-de kir ýuwujy sabynlar öndürilip, sarp edijilere ýetirilýär. Bu kuwwatl...

22.07.2023 Dowamy


«Ussat bagban» bäsleşigi geçirildi
«Ussat bagban» bäsleşigi geçirildi

     Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý mekanynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň yglan eden «Ussat bagban» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa welaýatymyzyň etraplaryndan bagbanlaryň 10-dan gow...

22.07.2023 Dowamy


Himiýa zawodynda alty aýyň dowamynda 186 tonna elektrolit öndürildi
Himiýa zawodynda alty aýyň dowamynda 186 tonna elektrolit öndürildi

Türkmenabadyň himiýa zawodynda ýylyň başyndan bäri oba hojalygy üçin möhüm bolan fosforly mineral döküniniň, ýagny ammonili superfosfatyň meýilnamada bellenilen 126 müň 500 tonnasyna derek 135 müň tonnadan gowragy öndürilip, bu baradaky meýilnama 106...

21.07.2023 Dowamy


Dökün zawody gurlar
Dökün zawody gurlar

Günorta Koreýanyň senagat ministri Li Çang Yang Günorta Koreýanyň kompaniýalarynyň Balkan we Lebap welaýatlarynda amala aşyryljak iki sany dökün zawodynyň gurluşygynda alyp barjak işlerine Türkmenistanyň goldaw berjekdigine ynam bildirdi. Günorta Kor...

21.07.2023 Dowamy


Mynasyp goşant goşýarlar
Mynasyp goşant goşýarlar

     Lebap welaýatynyň «Miwe» oba hojalyk senagat birleşigi ilaty oba hojalyk önümleri bilen üpjün etmäge mynasyp goşant goşýar. Şu ýylyň degişli görkezijileri boýunça «Miwe» oba hojalyk senagat birleşiginde şertnama esasynda bakjaçy-k...

21.07.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli ýerine ýetirilýär
Meýilnama üstünlikli ýerine ýetirilýär

     Lebap açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyk önümleriniň 3 million 81 müň 156 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde degişli döwürde gaty...

20.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.