Ykdysadyýet

Kerkidäki kärhanada meýilnamadan üç esseden kän çörek öndürildi
Kerkidäki kärhanada meýilnamadan üç esseden kän çörek öndürildi

Kerki çörek kärhanasynda çörek we çörek önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Bu ýerde öndürilýän «Ruhubelent», «Altyn däne», «Altyn asyr», «Höwesli» ýaly haryt nyşanly çörek we çörek önümlerine isleg barha ýokarla...

02.08.2023 Dowamy


Önümçiliň ösüş depgini artýar
Önümçiliň ösüş depgini artýar

Welaýatymyzyň babadaýhanlarynyň ýetişdiren bugdaý hasylyny gaýtadan işläp, ondan un öndürmekde Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda netijeli işler alnyp barylýar. Germaniýanyň we Russiýa Federasiýasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bu kuwwatly...

02.08.2023 Dowamy


Ertirden mekdep bazarlary işläp başlar
Ertirden mekdep bazarlary işläp başlar

Ertir ýagny, 1-nji awgustdan başlap, Türkmenistanyň ähli ýerlerinde, şol sanda welaýatymyzda hem mekdep bazarlarynyň işi ýola goýlar. Bu barada Hökümetiň 28-nji iýulda geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Atdaýew döwlet Baştutanyna hasabat berdi. H...

31.07.2023 Dowamy


Himiýa zawodynda superfosfatyň täze görnüşi öndürilýär
Himiýa zawodynda superfosfatyň täze görnüşi öndürilýär

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda superfosfat önüminiň düwürlenilen, ýagny, dänelenilen görnüşiniň — meliorantyň önümçligi ýola goýuldy. Bu bolsa ekin meýdanlaryna dökün berlende örän amatlydyr. Munuň şeýledigini bu kärhananyň ad...

31.07.2023 Dowamy


Ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar
Ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar

     Türkmenabat we Kerki Halkara howa menzilleri arkaly ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar. Has takygy, şu ýylyň başyndan bäri Türkmenabat Halkara howa menzili boýunça ýükleriň 542 tonnasy, K...

31.07.2023 Dowamy


2,1 milliard kilowat/sagat elektrik energiýasy öndürildi
2,1 milliard kilowat/sagat elektrik energiýasy öndürildi

Şu ýylyň geçen aýlarynda Lebap welaýaty boýunça öndürilen elektrik energiýasy 2,1 milliard kilowat sagada golaý boldy we geçen ýylyň degişli döwrüne görä 17,7 göterim artyş depgini üpjün edildi. Garaşsyzlyk ýyllarynda bu pudak düýpli özgerişlere e...

29.07.2023 Dowamy


Iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler
Iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler

     Türkmenabadyň tikin fabriginiň zähmet adamlary şu ýylyň ýedi aýynyň iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler. Olar şu döwür üçin meýilleşdirilen 20 million 714 müň 592 manatlygyň ýerine eýýäm 25 million manatlykdan gowrak...

29.07.2023 Dowamy


3 million manatlykdan gowrak süýt önümleri öndürildi
3 million manatlykdan gowrak süýt önümleri öndürildi

Lebap açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyk önümleriniň 3 million 81 müň 156 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde degişli döwürde gatyk, peýnir, dorog ýal...

27.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.