Ykdysadyýet

"Awtotrans" uly meşhurlyk gazanýar
"Awtotrans" uly meşhurlyk gazanýar

Türkmenabat şäherindäki «Awtotrans» hususy kärhanasy mahabat önümlerini çap etmekde uly meşhurlyk gazanýar. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda buýurmalar esasynda uly göwrümli mahabat önümleriniň 676-sy taýýarlanyldy. Degişli döwürde edil...

14.09.2023 Dowamy


Içerki bazaryna ugradylýar
Içerki bazaryna ugradylýar

Welaýatymyzyň «Miwe» oba hojalyk senagat birleşiginde ilatyň gök-miwe gaplamalaryna bolan islegini kanagatlandyrmak ugrunda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda dürli görnüşli gök-miwe gaplamalarynyň 7 mil...

14.09.2023 Dowamy


Baş baýrakly bank işgärleri
Baş baýrakly bank işgärleri

Lebaply bank işgärleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramy we milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen «Arkadag Serdarly ösüşlere beslenen Watanyň bagtyýar zenanlary» atly bäsleşigiň döwlet tapgyryny...

13.09.2023 Dowamy


Önümçilik artýar
Önümçilik artýar

Oba hojalyk önümlerini öndürmek bilen adygan «Altyn bürgüt» hususy kärhanasynda senagat önümleriniň öndürilişi ýylsaýyn artdyrylýar. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda polipropilenden haltalyk matalaryň 819 tonnasy, pul hasabynda bolsa 26...

12.09.2023 Dowamy


Ýüplük önümçiligi artýar
Ýüplük önümçiligi artýar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenabat pagta egriji fabriginde ýokary hilli nah ýüplükleriň öndürilişi barha ýokarlanýar. Fabrikde şu ýylyň başyndan bäri ýokary hilli nah ýüplükleriň 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşleriniň 4 mü...

11.09.2023 Dowamy


Sement zawodynyň önümlerine içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýär
Sement zawodynyň önümlerine içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýär

Lebap sement zawody Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň öňdebaryjy kärhanalarynyň biridir, kärhananyň taslama kuwwaty ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenendir. Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň çäginde ýerl...

11.09.2023 Dowamy


Himiýa zawodynda 51,5 million manatlyk önüm öndürildi
Himiýa zawodynda 51,5 million manatlyk önüm öndürildi

     Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda 57 million 513 müň 475 manatlyk önüm öndürildi. Geçen döwürde kärhana boýunça fosforly mineral dökünleriň 155 müň tonnadan gowragy, kükürt kis...

08.09.2023 Dowamy


Gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi bar­ha art­ýar
Gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi bar­ha art­ýar

Türk­me­na­bat şä­he­rin­dä­ki «De­mir­be­ton­konst­ruk­si­ýa» kär­ha­na­syn­da ýur­du­my­zyň gur­lu­şyk-gur­na­ma iş­le­rin­de ze­rur bo­lan gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi bar­ha art­dy­ryl­ýar. Kär­ha­na­da şu ýy­lyň ýan­war — aw­gust...

07.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.