Ykdysadyýet

Ýyllyk meýilnama möhletinden öň ýerine ýetirildi
Ýyllyk meýilnama möhletinden öň ýerine ýetirildi

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda pagta ýygymynda we bugdaý ekişinde ulanylýan dürli kysymly tehnikalaryň zerur bolan şaýlaryny abatlamak we täze şaýlary ýasamak boýunça buýurmalar bökdençsiz ýerine ýetirilýär. Şu ýyl bu ýerde meýill...

14.10.2023 Dowamy


«Türkmen ýyldyzy» täze önümçiligi ýola goýar
«Türkmen ýyldyzy» täze önümçiligi ýola goýar

«Türkmen ýyldyzy» hususy kärhanasynda mis simlerini we kabellerini hem çykaryp başlamaklyk göz öňünde tutulýar. Täze önümçiligiň ilkinji synag tapgyry çykaryldy. Bu işiň doly ýola goýulmagy bilen şu güne çenli daşary ýurtdan satyn alynýan ýene bir ön...

12.10.2023 Dowamy


Işler ýokary depginde alnyp barylýar
Işler ýokary depginde alnyp barylýar

Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşiginde işler ýokary depginde alnyp barylýar. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda 80 million 92 müň 274 manatlyk önüm öndürildi. Has takygy, bu döwürde çig ýüpegiň 80 tonna golaýy, nahdyr ýüpek matalaryň...

30.09.2023 Dowamy


Önümçilik möçberi artýar
Önümçilik möçberi artýar

Welaýat azyk önümçilik birleşiginde gowaça çigidiniň ýagynyň we mallara ot-iýmlik üçin ulanylýan sarun, harpyk ýaly önümleriň şeýle-de sabynlaryň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlandyrylýar. Bu kuwwatly kärhanada şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda hem ar...

30.09.2023 Dowamy


«Lebapgazçykaryşyň» işgärleri zähmet bäsleşiginde ýeňiji boldular
«Lebapgazçykaryşyň» işgärleri zähmet bäsleşiginde ýeňiji boldular

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulaglar kärhanasynyň işçileri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli yglan edilen zähmet bäsleşiginiň ýeňijisi boldular. Müdirligiň işgärleri welaýatyň çar ýanynda ýerleşýän gaz känleri we önümçilik desga...

28.09.2023 Dowamy


Welaýat boýunça senagat önümleriniň 15 milliard manatdan gowragy öndürildi
Welaýat boýunça senagat önümleriniň 15 milliard manatdan gowragy öndürildi

Şu ýylyň geçen sekiz aýynda welaýatymyz boýunça öndürilen senagat önümleriniň hereket edýän nyrhlardaky möçberi 15 milliard 402,3 million manada barabar boldy. Öndürilen önümleriň gymmatlyk möçberiniň esasy bölegi nebitgaz pudagynyň hasabyna emele ge...

25.09.2023 Dowamy


PAMYK ÖNÜMLERINIŇ 1 MÜŇ 885 TONNASY ÖNDÜRILDI
PAMYK ÖNÜMLERINIŇ 1 MÜŇ 885 TONNASY ÖNDÜRILDI

Türkmenabat şäherindäki «Ak Pamyk» pamyk serişdelerini öndürýän fabriginde lukmançylyk pamygyny we pamyk serişdelerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Fabrigiň önümçiliginde esasy çig mal hökmünde ýurdumyzyň ýüplük egriji fabrikleriniň nah...

23.09.2023 Dowamy


Çörek önümlerine isleg artýar
Çörek önümlerine isleg artýar

Ilatyň çörek we çörek önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda Türkmenabat şäherindäki 1-nji çörek kärhanasynda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Kärhanada şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda çörek we çörek önümleriniň 9 müň 978 tonnasy öndüri...

22.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.