Ykdysadyýet

Lebap ýüpegi eksport bazaryndaky ornuny giňeldýär
Lebap ýüpegi eksport bazaryndaky ornuny giňeldýär

Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşiginde işler ýokary depginde alnyp barylýar. Bu ýerde üstümizdäki ýylyň geçen ýedi aýynda 70 million 97 müň 304 manatlyk önüm öndürildi. Has takygy, şu döwürde çig ýüpegiň 70 tonna golaýy, nah we ýüpek matalaryň...

05.08.2023 Dowamy


Türkmenabatda bir gije-gündizde 10 müň jübüt «Bat» joraplary öndürilýär
Türkmenabatda bir gije-gündizde 10 müň jübüt «Bat» joraplary öndürilýär

     Türkmenabat şäherindäki «Bat» haryt nyşanly jorap önümçiliginde her gije-gündizde 10 müň jübüt jorap öndürilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Atamyrat Jumakulyýewe degişli bolan bu önümçilik k...

03.08.2023 Dowamy


5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär
5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär

Türkmenabat şäherindäki «Wepa—Sapa» hususy kärhanasynda halkyň gündelik durmuşynda ulanýan plastmassa önümleriniň öndürilişi barha artdyrylýar. Bu ýerde her aýda 5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär. Türkiýäniň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Italiý...

03.08.2023 Dowamy


«Nurseýit» awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly ýüzlerçe tonna gurluşyk serişdelerini öndürdi
«Nurseýit» awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly ýüzlerçe tonna gurluşyk serişdelerini öndürdi

     Köýtendag etrabyndaky «Nurseýit» hususy kärhanasynda dag magdanlary gaýtadan işlenilip, gurluşyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan bu hususy kärhanada şu...

02.08.2023 Dowamy


Kerkidäki kärhanada meýilnamadan üç esseden kän çörek öndürildi
Kerkidäki kärhanada meýilnamadan üç esseden kän çörek öndürildi

Kerki çörek kärhanasynda çörek we çörek önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Bu ýerde öndürilýän «Ruhubelent», «Altyn däne», «Altyn asyr», «Höwesli» ýaly haryt nyşanly çörek we çörek önümlerine isleg barha ýokarla...

02.08.2023 Dowamy


Önümçiliň ösüş depgini artýar
Önümçiliň ösüş depgini artýar

Welaýatymyzyň babadaýhanlarynyň ýetişdiren bugdaý hasylyny gaýtadan işläp, ondan un öndürmekde Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda netijeli işler alnyp barylýar. Germaniýanyň we Russiýa Federasiýasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bu kuwwatly...

02.08.2023 Dowamy


Ertirden mekdep bazarlary işläp başlar
Ertirden mekdep bazarlary işläp başlar

Ertir ýagny, 1-nji awgustdan başlap, Türkmenistanyň ähli ýerlerinde, şol sanda welaýatymyzda hem mekdep bazarlarynyň işi ýola goýlar. Bu barada Hökümetiň 28-nji iýulda geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Atdaýew döwlet Baştutanyna hasabat berdi. H...

31.07.2023 Dowamy


Himiýa zawodynda superfosfatyň täze görnüşi öndürilýär
Himiýa zawodynda superfosfatyň täze görnüşi öndürilýär

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda superfosfat önüminiň düwürlenilen, ýagny, dänelenilen görnüşiniň — meliorantyň önümçligi ýola goýuldy. Bu bolsa ekin meýdanlaryna dökün berlende örän amatlydyr. Munuň şeýledigini bu kärhananyň ad...

31.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.