Ykdysadyýet

Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

     «Lebap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyklyk önümleriniň 3 million 467 müň 659 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Has takygy, bu ýerde ge...

22.08.2023 Dowamy


Nah ýüplükleriniň 142 tonnasy eksport edildi
Nah ýüplükleriniň 142 tonnasy eksport edildi

Türkmenabat pamyk egriji fabriginde ýokary hilli nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar. Bu ýerde häzirki wagtda sarp edijileriň buýurmalary esasynda nah ýüplükleriň 14-lik, 17-lik, 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşleri öndürilýär. Fabrik...

21.08.2023 Dowamy


Dört döwlete eksport edýär
Dört döwlete eksport edýär

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyndan (SNGIZ) 2023-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda Özbegistana, Owganystana, Gruziýa, Birleşen Arap Emirliklerine nebit önümleri eksport edildi. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda benziniň 24,5 müň tonnasy Özbegistana...

17.08.2023 Dowamy


Mynasyp zähmet sowgatlary bilen
Mynasyp zähmet sowgatlary bilen

Başlarymyzyň täji bolan ata Watanymyzyň baş baýramyny — beýik Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyny mynasyp garşylamak, uly toýa sowgatly barmak her bir edara-kärhananyň zähmetkeşler köpçüliginiň baş maksadydyr. Şeýle ählihalk hereketine ruhubelentlik bilen...

17.08.2023 Dowamy


Ykdysadyýetde ösüş gazanylýar
Ykdysadyýetde ösüş gazanylýar

Akkumulýator önümçiligi bilen meşhur bolan «Kökçi» hojalyk jemgyýetinde öndürilýän önümler içerki bazary doly üpjün etmek bilen birlikde goňşy döwletlere-de eksport edilýär. Ýurdumyzda akkumulýator öndürmek bilen meşgullanýan «Kökçi» hojalyk jemgy...

15.08.2023 Dowamy


«Berk senagat» bitum mastikasynyň önümçiligini ilerledýär
«Berk senagat» bitum mastikasynyň önümçiligini ilerledýär

Türkmenabat şäherindäki «Berk senagat» hususy kärhanasynda gurluşyk işlerinde zerur bolan bitum mastikasyny öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Hususy kärhanada her aýda bu zerur gurluşyk önüminiň 25-30 tonna golaýy öndürilýär. Bu ýerde şu ýyl...

15.08.2023 Dowamy


Türkmenabadyň esport topary Dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşyna gatnaşar
Türkmenabadyň esport topary Dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşyna gatnaşar

     Türkmenabat şäheriniň «Rysgal Esport» topary Türkmenistanyň Elektron sport federasiýasy (TMSeF) tarapyndan 15 ― 20-nji awgust aralygynda geçiriljek ýaryşa gatnaşar. Bu ýaryş, aslynda, dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrydyr. Dün...

14.08.2023 Dowamy


Dostlukdaky kärhanada 17,4 müň tonna bugdaý gaýtadan işlenildi
Dostlukdaky kärhanada 17,4 müň tonna bugdaý gaýtadan işlenildi

«Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Dostluk galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň başyndan bäri bugdaýyň 17 müň 408 tonnasy gaýtadan işlenildi. Bu kuwwatly kärhanada unuň 13 müň 56, çöregiň 727, kepegiň 4 müň 24 tonnasy öndürildi. Degişli döwü...

14.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.