Täzelikler

Türkmen lukmanlary pemberton usulynda ilkinji ortopediki operasiýasyny ýerine ýetirdiler
Türkmen lukmanlary pemberton usulynda ilkinji ortopediki operasiýasyny ýerine ýetirdiler

Türkmen lukmanlary pemberton usulynda ilkinji ortopediki operasiýany ýerine ýetirdiler. Bu operasiýa Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde Lebap welaýatynda 5 ýaşly çagada geçirildi. Geçen ýylyň maý aýynda Germaniýanyň “Dritter...

25.07.2023 Dowamy


Hytaýdaky sergä çagyrylýar
Hytaýdaky sergä çagyrylýar

Lebap welaýatynyň hususyýetçileriniň sentýabr aýynda Hytaýda geçiriljek halkara intellektual sergä gatnaşmagy mümkin. Çünki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýty hususy düzümleriň agzalarynyň Hytaýyň günorta-günbatar se...

25.07.2023 Dowamy


«Demirbetonkonstruksiýa» 24,4 million manatlyk önüm öndürdi
«Demirbetonkonstruksiýa» 24,4 million manatlyk önüm öndürdi

Türkmenabat şäherindäki «Demirbetonkonstruksiýa» zawodynda şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda 24 million 437 müň 745 manatlyk gurluşyk önümleri öndürildi. Has takygy, bu döwürde kerpijiň 189 müň 960 manatlygy, demirbeton önümleriniň 12 müň 900 kub m...

25.07.2023 Dowamy


Ruhy daýanç we şamçyrag
Ruhy daýanç we şamçyrag

     Gyzykly kitaplar ynsan durmuşyna täsir etmek bilen, ýakyn dosta, maslahatça we ýol görkezijä öwrülýärler. Gahryman Arkadagymyzyň döredijilik paýhasyndan dörän «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby hem özünde şeýle sypatlary jem...

25.07.2023 Dowamy


Oba saglyk öýünde Gün paneli gurnaldy
Oba saglyk öýünde Gün paneli gurnaldy

     Halaç etrabynda ýerleşýän Pelwert oba hassahanasynda täze synag gün energiýa ulgamy gurnaldy. Bu ÝUNISEF-iň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikde durmuşa geçiren innowasiýa taslamasynyň b...

24.07.2023 Dowamy


Galla önümleriniň önümçiliginde ýokary netijeler gazanylýar
Galla önümleriniň önümçiliginde ýokary netijeler gazanylýar

     Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň geçen alty aýynda 18 million 927 müň 165 manatlyk önüm öndürildi. Bu bolsa 46 müň manatlyk önümiň artyk öndürilip, iş meýilnamasynyň 100,2 göterim berjaý edilendigini görkezýär....

24.07.2023 Dowamy


Türkmenabadyň pamyk egriji fabrigi eksportuň mukdaryny artdyrýar
Türkmenabadyň pamyk egriji fabrigi eksportuň mukdaryny artdyrýar

Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde şu ýylyň ýanwar—iýun aýlarynda hem nah ýüplükleriň 1 müň 420 tonnasy taýýarlanyldy. Fabrikde ýokary hilli nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar. Bu ýerde häzirki wagtda sarp edijileriň buýurmalary...

24.07.2023 Dowamy


47,4 müň tonna şaly ýygnamagy meýilleşdirýärler
47,4 müň tonna şaly ýygnamagy meýilleşdirýärler

     Lebap welaýatynyň ekerançylary 2023-nji ýylda 10 müň 200 gektar meýdana şaly ekip, ondan 47 müň 400 tonna hasyl ýygnamagy maksat edinýärler. Häzirki wagtda bugdaý hasyly ýygnalan meýdanlarda beýleki aralyk ekinler bilen birlikde ş...

24.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.