Täzelikler

2,1 milliard kilowat/sagat elektrik energiýasy öndürildi
2,1 milliard kilowat/sagat elektrik energiýasy öndürildi

Şu ýylyň geçen aýlarynda Lebap welaýaty boýunça öndürilen elektrik energiýasy 2,1 milliard kilowat sagada golaý boldy we geçen ýylyň degişli döwrüne görä 17,7 göterim artyş depgini üpjün edildi. Garaşsyzlyk ýyllarynda bu pudak düýpli özgerişlere e...

29.07.2023 Dowamy


Iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler
Iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler

     Türkmenabadyň tikin fabriginiň zähmet adamlary şu ýylyň ýedi aýynyň iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler. Olar şu döwür üçin meýilleşdirilen 20 million 714 müň 592 manatlygyň ýerine eýýäm 25 million manatlykdan gowrak...

29.07.2023 Dowamy


3 million manatlykdan gowrak süýt önümleri öndürildi
3 million manatlykdan gowrak süýt önümleri öndürildi

Lebap açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyk önümleriniň 3 million 81 müň 156 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde degişli döwürde gatyk, peýnir, dorog ýal...

27.07.2023 Dowamy


Doganlar galla oragynda görelde görkezdiler
Doganlar galla oragynda görelde görkezdiler

Bugdaý oragy möwsümine kerkili kombaýnçy doganlar, Astanababa şäherçesiniň ýaşaýjylary Batyr we Daýanç Kulyýewler hem gatnaşdy. Welaýat gazetiniň ýazyşy ýaly, olaryň kakasy Ýagşymyrat aga hem 30 ýyla golaý wagtdan bäri oba hojalyk ulaglarynyň dürl...

27.07.2023 Dowamy


Lebapda alty aýda 11 milliard manatlyga golaý senagat önümleri öndürildi
Lebapda alty aýda 11 milliard manatlyga golaý senagat önümleri öndürildi

     Şu ýylyň birinji ýarymynda Lebap welaýatynda öndürilen senagat önümleriniň möçberi hereket edýän nyrhlarda 10 milliard 967,2 million manada barabar boldy. 2023-nji ýylyň ýanwar ― iýun aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen d...

27.07.2023 Dowamy


Magtymguly Pyraga bagyşlanan çeper okaýyşlar guraldy
Magtymguly Pyraga bagyşlanan çeper okaýyşlar guraldy

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli welaýat kitaphanasynda «Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag» atly çeper okaýyşlar guraldy. Şu medeniýet ojagy bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi...

26.07.2023 Dowamy


Umumybilim berýän orta mekdepleriň 8-si ulanylmaga berler
Umumybilim berýän orta mekdepleriň 8-si ulanylmaga berler

Ýakynlaşyp gelýän täze okuw ýylyny Lebap welaýatynyň mekdep okuwçylarynyň 5 müňe golaýy täze bilim ojaklarynda garşylar. Täze okuw ýylynyň ilkinji gününde sebitde umumybilim berýän orta mekdepleriň 8-siniň we bir sany çagalar bagynyň binalar toplumyn...

26.07.2023 Dowamy


“Kalbymyzy buýsandyrýan kitap”
“Kalbymyzy buýsandyrýan kitap”

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrap merkezi kitaphanasy bilen bilelikde edara-guramada zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda Gahryman Arkadagymyzyň p...

26.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.