Medeniýet

El hünäri — il gezer
El hünäri — il gezer

     Saýat etrabynyň Garabekewül şäher medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar guramasynyň etrap bölüminiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda etrabyň çagalar we ýetginjekler döred...

19.07.2023 Dowamy


Pyragynyň arzuwy boldy berkarar, Arkadagym bilen Watan bagtyýar
Pyragynyň arzuwy boldy berkarar, Arkadagym bilen Watan bagtyýar

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrabyň Idrisbaba obasynda ýerleşýän Idrisbaba medresesinde etrabyň 14-nji orta mekdebiniň ilkinji ýaşlar guramasynyň işjeň agzalarynyň...

19.07.2023 Dowamy


Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy
Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap medeniýet bölüminiň bagşylar öýüniň bagşylarynyň gatnaşmagynda “Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy” atly döredijilik d...

19.07.2023 Dowamy


Mollanepesiň döredijiligine bagyşlanan sergi açyldy
Mollanepesiň döredijiligine bagyşlanan sergi açyldy

Çärjew etrabynyň Farap şäher kitaphanasynda «Yşk mülküniň şasy» atly kitap sergisi açyldy. Ol türkmen nusgawy şahyry Mollanepesiň döredijiligine bagyşlandy. Sergide şahyryň dürli ýyllarda neşir edilen goşgular ýygyndylary, «Zöhre-Tahyr» dessany, o...

18.07.2023 Dowamy


Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag
Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag

     Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli welaýat kitaphanasynda «Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag» atly çeper okaýyşlar guraldy. Şu medeniýet ojagy bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar gurama...

18.07.2023 Dowamy


Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry
Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry

     Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Kär...

18.07.2023 Dowamy


Akyldar gadamy düşen ýerler
Akyldar gadamy düşen ýerler

     Halaç etrap merkezi kitaphanasynyň guramagynda geçirilen döredijilik duşuşygy «Akyldar gadamy düşen ýerler» diýlip atlandyryldy. Etrabyň Magtymguly obasynda geçirilen çärä medeniýet we sungat işgärleri, döredijilik bilen meşgullan...

17.07.2023 Dowamy


Halaçda täze şähere bagyşlanan maslahat geçirildi
Halaçda täze şähere bagyşlanan maslahat geçirildi

Halaç etrap medeniýet öýünde «Arkadag şäheri ― geljegiň şäheri» atly dabaraly maslahat geçirildi. Adyndan hem belli bolşy ýaly, bu maslahat ýakynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylyp, ulanylmaga berlen Arkadag ş...

15.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.