Medeniýet

Ady äleme dolan sungatym
Ady äleme dolan sungatym

Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý-dabaralar merkezinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyna bagyşlanyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy hem-de türkmen keşdeçilik sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanaw...

14.09.2023 Dowamy


“Manyly ömür–nesillere görelde” atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi
“Manyly ömür–nesillere görelde” atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýaşlaryň beýik söz ussadynyň döredijiligini belent ynsanperwer taglym...

13.09.2023 Dowamy


Ilkinji kömegiň usullary düşündirilýär
Ilkinji kömegiň usullary düşündirilýär

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň, welaýat polisiýa müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň we Türkmenabat garnizonynyň harby awtoulag gözegçiliginiň bilelikde guramagynda welaýatymyzyň çägindäki harby bölüm...

13.09.2023 Dowamy


Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 4-nji orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda bilim maksatly binalaryň açylyp ulanylmaga berilmegi, täze okuw ýylynyň başlanmagy...

11.09.2023 Dowamy


Arkadag şäheri – geljegiň şäheri
Arkadag şäheri – geljegiň şäheri

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary, egsilmez yhlasy, eziz Watanymyza, mähriban halkymyza çäksiz söýgüsi bilen sanlyja ýyllaryň içinde gojaman Köpetdagyň eteginde h...

07.09.2023 Dowamy


Tä­ze ki­tap­lar bi­len ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di
Tä­ze ki­tap­lar bi­len ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di

We­la­ýat ça­ga­lar ki­tap­ha­na­sy­na Türk­men döw­let ne­şir­ýat gul­lu­gy ta­ra­pyn­dan ne­şir edi­len tä­ze ki­tap­la­ryň 108-den gow­ra­gy ge­lip go­wuş­dy. Ki­tap­ha­na iş­gär­le­ri­niň ta­gal­la­sy bi­len bu ýer­de tä­ze ki­tap­lar bi­len ta­n...

07.09.2023 Dowamy


Ösüşiň täze tapgyrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ähmiýeti
Ösüşiň täze tapgyrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ähmiýeti

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň bilim bölüminde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy we jemgyýetçilik ähmiýeti barada w...

06.09.2023 Dowamy


Lebap welaýatymyza bagyşlanan eserleri döretdiler
Lebap welaýatymyza bagyşlanan eserleri döretdiler

Türkmen suratkeşleriniň gaznasynda Lebap welaýatynyň tebigatyna bagyşlanan täze çeperçilik eserleriniň sany ep-esli artdy. Çünki olar ýakynda Türkmenabat şäherinde geçirilen bir hepdelik döredijilik duşuşygynyň çäklerinde hut Lebap welaýatynyň tebigy...

05.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.