Medeniýet

Osty oba kitaphanasynda ýaşlara bagyşlanan kitap sergisi guraldy
Osty oba kitaphanasynda ýaşlara bagyşlanan kitap sergisi guraldy

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Osty kitaphana şahamçasynda «Döwrüň bagtyýar nesilleri» atly kitap sergisi guraldy. Onda türkmen hakynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwet galamyndan çykan k...

17.10.2023 Dowamy


Dänewde hünär bäsleşigi geçirildi
Dänewde hünär bäsleşigi geçirildi

Dänew etrabyndaky «Leýli» toý dabaralary merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşikleriniň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen «Hünärim bar ― hormatym bar» atly bäsleşigiň etrap tapgyry g...

14.10.2023 Dowamy


“Gyz edebi – il edebi” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi.
“Gyz edebi – il edebi” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 29-njy orta mekdebinde okaýan ýokary synp okuwçy gyzlaryň arasynda ahlak arassalygyny, gyz edebi, edep-ekramlylyk, tertip-düzgün, gyz-gelinler...

13.10.2023 Dowamy


“Eneleriň göreldesi – nesilleriň ýörelgesi”
“Eneleriň göreldesi – nesilleriň ýörelgesi”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 31-nji orta mekdebinde okaýan ýokary synp okuwçy gyzlaryň arasynda ahlak arassalygyny, gyz edebi, edep-ekramlylyk, tertip-düzgün, gyz-gelinler...

12.10.2023 Dowamy


Özbegistanda geçirilen halkara ýaryşyň ýeňijisi boldy
Özbegistanda geçirilen halkara ýaryşyň ýeňijisi boldy

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň suratkeşi, Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy, keramikaçy Dilber Umarowa Özbegistan Respublikasynyň Riştan şäherinde geçirilen küýzegärçilik senediniň halkara forumynda küýzeg...

11.10.2023 Dowamy


“Ekologiýa abadançylygy – adamzadyň ýagty geljeginiň kepilidir” atly duşuşyk geçirildi
“Ekologiýa abadançylygy – adamzadyň ýagty geljeginiň kepilidir” atly duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň ýöriteleşdirilen 37-nji orta mekdebinde okaýan ýokary synp okuwçylaryň gatnaşmaklarynda 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” d...

03.10.2023 Dowamy


MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINE BAGYŞLANAN DUŞUŞYK GEÇIRILDI
MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINE BAGYŞLANAN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň köpugurly döredijilik dünýäsini içgin öwrenmek we ony dünýä ýaýmak, akyldaryň şygyrlarynyň terbiýeçilik ähmiýetini ýaşlaryň arasynda wagyz etmek işlerine döwlet derejesinde giň ähmiýet berilýär. Ýurdumyz...

02.10.2023 Dowamy


Garaşsyzlyk — ösüşleriň gözbaşy
Garaşsyzlyk — ösüşleriň gözbaşy

Şeýle at bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly maslahat Sakar şäher medeniýet öýünde geçirildi. Oňa kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň işjeň agzalary, bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdyl...

30.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.