Medeniýet

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi
«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäherindäki «Türkmeniň Ak öýi» binasynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa bu bäsleşigiň etrap we şäher tapgyrlarynda öňe saýlanan bagşylar we sazandalar gatnaşdylar. Bäsleşikde ýerine ýetirijileriň çalan sa...

14.08.2023 Dowamy


«Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
«Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

     Darganata etrap häkimliginde hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gatnaşmaklarynda «Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda edilen çykyşlarda döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşlerini hem-de jebisligini...

10.08.2023 Dowamy


«Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär
«Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär

     Şu günler welaýat Baş bilim müdirliginiň çagalar baglarynyň mekdebe taýýarlaýyş toparlarynyň körpeleriniň arasynda yglan eden «Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär. Ösüp gelýän ýaş nesli watansöýüjilik ru...

10.08.2023 Dowamy


Lebap welaýat kitaphanasynda okuw maslahatyny geçirdi
Lebap welaýat kitaphanasynda okuw maslahatyny geçirdi

Welaýat kitaphanasynda Ýewropada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanan okuw maslahat...

04.08.2023 Dowamy


Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy

Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahatyň hem-de serginiň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bu medeniýet o...

03.08.2023 Dowamy


Sagdyn durmuş–ruhy kämillik
Sagdyn durmuş–ruhy kämillik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna...

01.08.2023 Dowamy


Milli mirasym — ruhy hazynam
Milli mirasym — ruhy hazynam

     Türkmenabat şäher merkezi kitaphanasynyň guramagynda geçirilen çäre «Milli mirasym — ruhy hazynam» diýlip atlandyryldy. Çärede hormatly Prezidentimiziň kitaplarynda milli mirasymyzyň, gadymy gymmatlyklarymyzyň, däp-dessurlarymyzyň...

01.08.2023 Dowamy


Awgustda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçiriler
Awgustda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçiriler

Awgust aýynda Lebap welaýatynda «Çalsana, bagşy!» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçiriler. Geljek aýda diňe bir gündogar sebitde däl, eýsem, bu bäsleşigiň Daşoguz we Mary welaýatlary boýunça hem ýeňijileri belli bolar. Şeýle hem «Ýaňlan, Diýarym!»...

01.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.