Medeniýet

Mollanepesiň döredijiligine bagyşlanan sergi açyldy
Mollanepesiň döredijiligine bagyşlanan sergi açyldy

Çärjew etrabynyň Farap şäher kitaphanasynda «Yşk mülküniň şasy» atly kitap sergisi açyldy. Ol türkmen nusgawy şahyry Mollanepesiň döredijiligine bagyşlandy. Sergide şahyryň dürli ýyllarda neşir edilen goşgular ýygyndylary, «Zöhre-Tahyr» dessany, o...

18.07.2023 Dowamy


Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag
Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag

     Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli welaýat kitaphanasynda «Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag» atly çeper okaýyşlar guraldy. Şu medeniýet ojagy bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar gurama...

18.07.2023 Dowamy


Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry
Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry

     Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Kär...

18.07.2023 Dowamy


Akyldar gadamy düşen ýerler
Akyldar gadamy düşen ýerler

     Halaç etrap merkezi kitaphanasynyň guramagynda geçirilen döredijilik duşuşygy «Akyldar gadamy düşen ýerler» diýlip atlandyryldy. Etrabyň Magtymguly obasynda geçirilen çärä medeniýet we sungat işgärleri, döredijilik bilen meşgullan...

17.07.2023 Dowamy


Halaçda täze şähere bagyşlanan maslahat geçirildi
Halaçda täze şähere bagyşlanan maslahat geçirildi

Halaç etrap medeniýet öýünde «Arkadag şäheri ― geljegiň şäheri» atly dabaraly maslahat geçirildi. Adyndan hem belli bolşy ýaly, bu maslahat ýakynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylyp, ulanylmaga berlen Arkadag ş...

15.07.2023 Dowamy


«Gülüň owadan» bäsleşigine badalga berildi
«Gülüň owadan» bäsleşigine badalga berildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň yglan etmeginde türkmen zenanlarynyň arasynda «Gülüň owadan» atly bäsleşigiň etrap-şäher tapgyrlary geçirilip başlandy. Halaç, Saýat,...

13.07.2023 Dowamy


Täjigistandaky aýdym bäsleşigine gatnaşdylar
Täjigistandaky aýdym bäsleşigine gatnaşdylar

Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde zehinli ýaş aýdymçylaryň III halkara bäsleşigine Çärjew etrabyndaky çagalar sungat mekdebiniň hor topary hem gatnaşdy. Ilgar Atahanowyň ýolbaşçylygyndaky bu topar bäsleşikde Rejep Allaýarowyň sazyna, Gurba...

13.07.2023 Dowamy


Çaga eziz, edebi ondan-da eziz!
Çaga eziz, edebi ondan-da eziz!

Bagtyýar geljegimiziň eýeleri bolan ýaş nesliň akylly-başly, edepli-ekramly, ylymly-bilimli, halkyny, Watanyny söýýän ilhalar adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda aladalanmak hemmämiziň öňümizde duran möhüm meseleleriň biridir. Bu ugurdaky anyk wezipel...

13.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.