Medeniýet

“Kanun we zenan mertebesi” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Kanun we zenan mertebesi” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda zenanlaryň hukuklary we borçlary, maşgala mukaddesligi, ahlak terbiýesi...

25.07.2023 Dowamy


Ruhy daýanç we şamçyrag
Ruhy daýanç we şamçyrag

     Gyzykly kitaplar ynsan durmuşyna täsir etmek bilen, ýakyn dosta, maslahatça we ýol görkezijä öwrülýärler. Gahryman Arkadagymyzyň döredijilik paýhasyndan dörän «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby hem özünde şeýle sypatlary jem...

25.07.2023 Dowamy


Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

     Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat we Saýat etrap komitetleri tarapyndan Sakar şäherindäki medeniýet öýünde Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabarada çyk...

22.07.2023 Dowamy


Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

     Gyzykly kitaplar ynsan durmuşyna täsir etmek bilen, ýakyn dosta, maslahatça we ýol görkezijä öwrülýärler. Gahryman Arkadagymyzyň döredijilik paýhasyndan dörän «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby hem özünde şeýle sypatlary jem...

22.07.2023 Dowamy


Taryhy gymmatlyk tapyldy
Taryhy gymmatlyk tapyldy

Ýakynda Türkmenabat şäherindäki Beýik Watançylyk urşy muzeýinde Türkmenabat serhet birikmesiniň Ýaşyldepe serhet galasynyň harby gullukçylary tarapyndan tapylan taryhy gymmatlyk bilen tanyşlyk çäresi geçirildi. Has takygy, serhetçiler gadymy küýze...

20.07.2023 Dowamy


El hünäri — il gezer
El hünäri — il gezer

     Saýat etrabynyň Garabekewül şäher medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar guramasynyň etrap bölüminiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda etrabyň çagalar we ýetginjekler döred...

19.07.2023 Dowamy


Pyragynyň arzuwy boldy berkarar, Arkadagym bilen Watan bagtyýar
Pyragynyň arzuwy boldy berkarar, Arkadagym bilen Watan bagtyýar

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrabyň Idrisbaba obasynda ýerleşýän Idrisbaba medresesinde etrabyň 14-nji orta mekdebiniň ilkinji ýaşlar guramasynyň işjeň agzalarynyň...

19.07.2023 Dowamy


Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy
Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap medeniýet bölüminiň bagşylar öýüniň bagşylarynyň gatnaşmagynda “Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy” atly döredijilik d...

19.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.