Medeniýet

Arkadag şäheri ekologiýa abadançylykly tebigatyň gözel ýeri
Arkadag şäheri ekologiýa abadançylykly tebigatyň gözel ýeri

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap Poçta aragatnaşyk merkezinde zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda Arkadag şäheriniň dabaraly açylmagy mynasybetli, şäheri...

19.08.2023 Dowamy


“Baýlyga çalşylmaýan gymmatlyk”
“Baýlyga çalşylmaýan gymmatlyk”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap merkezi kitaphanasy bilen bilelikde, ýaş döredijileriň gatnaşmagynda, Gahyrman Arkadagymyzyň Halkymyza peşgegeş beren çuňňur many-mazmunyny, milli r...

17.08.2023 Dowamy


Berkarar Döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy: täze döwür, täze maksatlar
Berkarar Döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy: täze döwür, täze maksatlar

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrabyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri, bilim ulgamynda, edara-guramalarynda zähmet çekýän ýolbaşçylaryň, işgärleriň gatnaşmagynda Türkmenis...

17.08.2023 Dowamy


“Ejeli günleriň eşreti”
“Ejeli günleriň eşreti”

Türkmen halkymyzyň gadymy milli mirasynyň ajaýyp bölegi bolan milli senetlerimizi we nepis zenan el işlerini wagyz etmek boýunça “Ejeli günleriň eşreti” ady bilen aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

17.08.2023 Dowamy


Nepislik äleminiň soltany
Nepislik äleminiň soltany

Lebap welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda «Nepislik äleminiň soltany» diýen at bilen guralan aýdym-sazly dabara hem turuwbaşdan şatlyk-şowhuna beslendi. Welaýat häkimligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi tarapyndan gurala...

15.08.2023 Dowamy


«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi
«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäherindäki «Türkmeniň Ak öýi» binasynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa bu bäsleşigiň etrap we şäher tapgyrlarynda öňe saýlanan bagşylar we sazandalar gatnaşdylar. Bäsleşikde ýerine ýetirijileriň çalan sa...

14.08.2023 Dowamy


«Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
«Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

     Darganata etrap häkimliginde hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gatnaşmaklarynda «Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda edilen çykyşlarda döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşlerini hem-de jebisligini...

10.08.2023 Dowamy


«Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär
«Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär

     Şu günler welaýat Baş bilim müdirliginiň çagalar baglarynyň mekdebe taýýarlaýyş toparlarynyň körpeleriniň arasynda yglan eden «Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär. Ösüp gelýän ýaş nesli watansöýüjilik ru...

10.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.